Artikel 20: Diplomatieke en consulaire bescherming

19
Artikel 20
21

Iedere burger van de Unie geniet op het grondgebied van derde landen waar de lidstaat waarvan hij onderdaan is, niet vertegenwoordigd is, de bescherming van de diplomatieke en consulaire instanties van iedere andere lidstaat, onder dezelfde voorwaarden als de onderdanen van die lidstaat. De lidstaten stellen onderling de nodige regels vast en beginnen de internationale onderhandelingen die met het oog op deze bescherming vereist zijn.

1.

Toelichting PDC - Partner van het Montesquieu Instituut

Zie ook de parallelle bepaling in het Verdrag tot oprichting van de Europese Unie: