Artikel 66: Samenwerking tussen lidstaten en de Commissie

65
Artikel 66
67

De Raad neemt volgens de procedure van artikel 67 i maatregelen om samenwerking tussen de overheidsdiensten van de lidstaten die bevoegd zijn op de door deze titel bestreken gebieden, en tussen deze diensten en de Commissie, te waarborgen.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Toelichting Europees Parlement (EP)

Toelichting Europees Parlement bij de instelling van de medebeslissingsprocedure bij enkele onderdelen van het Europese justitiële beleid (december 2004)

EG-Verdrag (EGV) Titel IV Visa, asiel, immigratie en andere beleidsterreinen die verband houden met het vrije verkeer van personen - artikelen 61 t/m 69, beleidsterreinen waarop (volgens informele bronnen) het in artikel 67, lid 2 van het EG-Verdrag bedoelde besluit van toepassing zou kunnen zijn:

2.

Samenwerking in burgerlijke zaken met grensoverschrijdende gevolgen

Artikel

Bepaling

Besluitvorming

Opmerkingen

66

Samenwerking tussen bevoegde overheidsdiensten en tussen deze diensten en de Commissie

Raad besluit met gekwalificeerde meerderheid op voorstel van de Commissie

Volgens de Juridische Diensten mag art. 67 geen afbreuk doen aan Protocol 35 bij het Verdrag van Nice, dat voorziet in gekwalificeerde meerderheid vanaf 1 mei 2004 (maar geen medebeslissing ).