Artikel 109: Aanpassing nationale wetgeving

108
Artikel 109
110

Iedere lidstaat draagt er zorg voor dat zijn nationale wetgeving, met inbegrip van de statuten van zijn nationale centrale bank, uiterlijk op de datum van oprichting van het ESCB verenigbaar is met dit Verdrag en met de statuten van het ESCB. (*)

1.

Toelichting PDC - Partner van het Montesquieu Instituut

(*) Zie ook protocol 4 van de Europese Grondwet: