Artikel 172: Vaststelling voorzieningen door Raad

171
Artikel 172
173

De Raad stelt, op voorstel van de Commissie en na raadpleging van het Europees Parlement en het Economisch en Sociaal Comité, met gekwalificeerde meerderheid van stemmen de in artikel 171 i bedoelde voorzieningen vast.

De Raad stelt, volgens de procedure van artikel 251 i en na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité, de in de artikelen 167 i, 168 i en 169 i bedoelde voorzieningen vast. Voor de vaststelling van de aanvullende programma's is de goedkeuring van de betrokken lidstaten vereist.