Artikel 285: Statistieken

284
Artikel 285
286
  • 1. 
    Onverminderd artikel 5 van het Protocol betreffende de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken (*) en van de Europese Centrale Bank neemt de Raad volgens de procedure van artikel 251 maatregelen aan voor de opstelling van statistieken wanneer zulks voor de vervulling van de taken van de Gemeenschap nodig is.
  • 2. 
    De productie van communautaire statistieken geschiedt op basis van onpartijdigheid, betrouwbaarheid, objectiviteit, wetenschappelijke onafhankelijkheid, kosteneffectiviteit en statistische geheimhouding; het mag geen buitensporige lasten voor de economische actoren met zich brengen.

1.

Toelichting PDC - Partner van het Montesquieu Instituut

(*) Zie in Protocol 4 van de Europese Grondwet inzake de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken: