Artikel 286: Bescherming persoonsgegevens

285
Artikel 286
287
  • 1. 
    Met ingang van 1 januari 1999 zijn de besluiten van de Gemeenschap inzake de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking en het vrije verkeer van persoonsgegevens van toepassing op de instellingen en organen die bij of op grond van dit Verdrag zijn opgericht.
  • 2. 
    Vóór de in lid 1 genoemde datum stelt de Raad volgens de procedure van artikel 251 i een onafhankelijk controleorgaan in dat belast is met het toezicht op de toepassing van die besluiten van de Gemeenschap op de instellingen en organen van de Gemeenschap, en neemt hij zo nodig andere bepalingen terzake aan.

1.

Toelichting

Zie voor de discussie rond de overdracht van persoonsgegevens van vliegtuigpassagiers naar Amerika de nieuwsladder bij de EP-rapporteur Johanna Boogerd-Quaak i.