Artikel 24: Versnelling tijdpad afschaffing douantetarieven ten opzichte van derde landen

23
Artikel 24
25

Het staat de Lid-Staten vrij hun douanerechten in een sneller tempo te wijzigen dan in artikel 23 is bepaald, om deze aan het gemeenschappelijk douanetarief aan te passen.