Artikel 29: Leidraad bij beleidsformulering door de Commissie

28
Artikel 29
30

Bij de uitvoering van de taken die haar krachtens de bepalingen dezer afdeling toevertrouwd zijn, laat de Commissie zich leiden door:

 • a) 
  de noodzaak het handelsverkeer tussen de Lid-Staten en derde landen te bevorderen,
 • b) 
  de ontwikkeling van de mededingingsvoorwaarden binnen de Gemeenschap in de mate waarin deze ontwikkeling het vermogen tot mededinging van de ondernemingen zal doen toenemen,
 • c) 
  de behoeften van de Gemeenschap aan grondstoffen en halffabrikaten, waarbij zij ervoor waakt dat de mededingingsvoorwaarden met betrekking tot eindprodukten tussen de Lid-Staten niet worden vervalst,
 • d) 
  de noodzaak om ernstige verstoringen van het economisch leven der Lid-Staten te vermijden en een rationele ontwikkeling van de produktie alsook een verruiming van het verbruik in de Gemeenschap te waarborgen.

1.

Toelichting Nederlandse regering

De betekenis van dit artikel ligt voornamelijk hierin, dat het een instructie bevat, die de Commissie bij de toepassing van de bepalingen over het gemeenschappelijk douanetarief heeft te volgen. Juridische betekenis komt de bepaling alleen toe voor het geval de Commissie zelfstandig beslissingen heeft te nemen. Overigens kan het een nuttig uitgangspunt vormen voor de Assemblee bij de beoordeling van het beleid der Commissie, in het bijzonder van de door haar gedane voorstellen aan de Raad van Ministers.