Artikel 235: Flexibiliteitsclausule

234
Artikel 235
236

Indien een optreden van de Gemeenschap noodzakelijk blijkt om, in het kader van de gemeenschappelijke markt, een der doelstellingen van de Gemeenschap te verwezenlijken zonder dat dit Verdrag in de daartoe vereiste bevoegdheden voorziet, neemt de Raad met eenparigheid van stemmen op voorstel van de Commissie en na raadpleging van de Vergadering de passende maatregelen.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Toelichting Nederlandse regering

Met dat al is het uiteraard denkbaar, dat de bijzondere bepalingen van het Verdrag niet onder alle toekomstige omstandigheden aan de instellingen voldoende ruimte laten voor het treffen van de vereiste maatregelen. Derhalve is, in navolging van de aan artikel 95, eerste lid, van het E.G.K.S.-Verdrag ten grondslag liggende gedachte, een clausule opgenomen, welke de Raad de bevoegdheid verleent om bij eenparigheid van stemmen op voorstel van de Commissie en na raadpleging van de Vergadering maatregelen te nemen, die niet in het Verdrag zijn voorzien, zulks ten einde de doeleinden van de Gemeenschap te verwezenlijken (artikel 235).

2.

Ontwikkeling artikel

1957

Indien een optreden van de Gemeenschap noodzakelijk blijkt om, in het kader van de gemeenschappelijke markt, een der doelstellingen van de Gemeenschap te verwezenlijken zonder dat dit Verdrag in de daartoe vereiste bevoegdheden voorziet, neemt de Raad met eenparigheid van stemmen op voorstel van de Commissie en na raadpleging van de Vergadering de passende maatregelen.

2002

Indien een optreden van de Gemeenschap noodzakelijk blijkt om, in het kader van de gemeenschappelijke markt, een der doelstellingen van de Gemeenschap te verwezenlijken zonder dat dit Verdrag in de daartoe vereiste bevoegdheden voorziet, neemt de Raad met eenparigheid van stemmen op voorstel van de Commissie en na raadpleging van het Europees Parlement de passende maatregelen.