28726 - Verandering in de Grondwet, strekkende tot wijziging van de bepalingen inzake het onderwijs (samenwerkingsscholen)

Dit wetsvoorstel werd op 11 december 2002 ingediend door de minister van Algemene Zaken, Balkenende, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Remkes, en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Van der Hoeven.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat de wet van 27 maart 2002 (Stb. 171) heeft verklaard dat er grond bestaat het daarbij vastgestelde voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake het onderwijs *.

De eerste lezing van dit voorstel vond plaats door middel van wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake het onderwijs (samenwerkingsscholen).

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Stand van zaken

Het wetsvoorstel is verheven tot wet (Wet tot verandering in de Grondwet, strekkende tot wijziging van de bepalingen inzake het onderwijs) en gepubliceerd in het Staatsblad op 6 april 2006 (Stb. 2006, 170).

2.

Kerngegevens

Ingediend
11 december 2002

Volledige titel
Verandering in de Grondwet, strekkende tot wijziging van de bepalingen inzake het onderwijs

Ondertekening memorie van toelichting

De minister van Algemene Zaken, J.P. (Jan Peter) Balkenende
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W. (Johan) Remkes
De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, M.J.A. (Maria) van der Hoeven

Kamercommissies

3.

Uit de memorie van toelichting

Met dit voorstel van wet wordt in verband met het bepaalde in artikel 137 van de Grondwet het voorstel tot verandering in de Grondwet strekkende tot opneming van bepalingen inzake het onderwijs, vastgesteld bij de wet van 27 maart 2002 (Stb. 171), met het oog op de tweede lezing daarvan opnieuw aanhangig gemaakt.

Voor de toelichting verwijzen wij naar de desbetreffende tussen de regering en de Staten-Generaal gewisselde stukken en de daarover in de beide kamers gevoerde beraadslagingen (Kamerstukken II 2001/02, 28 081; Handelingen II 2001/02, blz. 3381–3411, 3496–3497; Kamerstukken I 2001/02, 28 081 (234, 234a, 234b, 234c), (233a); Handelingen I 2001/02, 1201–1209, 1228–1236).

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, J. P. Balkenende

De Minister van Bbinnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J. W. Remkes

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, M. J. A. van der Hoeven

4.

Documenten

(22 stuks, sortering chronologisch)   sortering omkeren

2 11 december 2002, voorstel van wet, nr. 1-2     KST65495
Voorstel van wet
publicatie: 13 december 2002
 
2 11 december 2002, memorie van toelichting, nr. 3     KST65497
Memorie van toelichting
publicatie: 13 december 2002
 
- 11 december 2002, advies Raad van State, 28726    
Advies Raad van State (blanco)
publicatie: 13 december 2002
 
2 20 maart 2003, verslag, nr. 4     KST67144
Verslag
publicatie: 21 maart 2003
 
2 3 juli 2003, nota naar aanleiding van het verslag, nr. 5     KST69227
Nota n.a.v. het verslag
publicatie: 10 juli 2003
 
2 13 april 2004, behandeling, pag. 4017-4035     HAN7671A02
Behandeling van het wetsvoorstel Verandering in de Grondwet, strekkende tot wijziging van de bepalingen inzake het onderwijs (28726)  -
vergadering: 1 april 2004
 
2 13 april 2004, behandeling, pag. 4036-4049     HAN7671A04
Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Verandering in de Grondwet, strekkende tot wijziging van de bepalingen inzake het onderwijs (28726)  -
vergadering: 1 april 2004
 
2 14 april 2004, stemming(en), pag. 4091-4091     HAN7673A08
Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Verandering in de Grondwet, strekkende tot wijziging van de bepalingen inzake het onderwijs (28726)  -
vergadering: 6 april 2004
 
1 6 juli 2004, voorlopig verslag, nr. A     KST78163
Voorlopig verslag van de vaste commissies voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat en voor Onderwijs
publicatie: 9 juli 2004
 
1 31 augustus 2004, verslag van een schriftelijk overleg, nr. B     KST78976
Verslag schriftelijk overleg over de constitutionele positie van de Tweede Kamer
publicatie: 1 september 2004
 
1 17 november 2004, memorie van antwoord, nr. C     KST81203
Memorie van antwoord
publicatie: 22 november 2004
 
1 14 december 2004, nader voorlopig verslag, nr. D     KST82461
Nader voorlopig verslag
publicatie: 17 december 2004
 
1 13 januari 2005, behandeling, pag. 435-459     HAN7782A02
Behandeling van: - het advies van de Raad van State d.d. 17 oktober 2003 en het nader rapport van de Raad van State d.d. 12 november 2003 over artikel 137 van de Grondwet (29200 VII, nr. 36), en - het verslag van een schriftelijk overleg inzake het wetsvoorstel Verandering in de Grondwet, strekkende tot wijziging van de bepalingen inzake het onderwijs (28726, B) 
vergadering: 14 december 2004
 
2 27 januari 2005, brief, nr. 6     KST83709
Brief minister over samenwerkingsscholen
publicatie: 31 januari 2005
 
1 31 januari 2005, behandeling, pag. 568-573     HAN7792A04
Voortzetting van de gezamenlijke behandeling van: - advies van de Raad van State d.d. 17 oktober 2003 en het nader rapport van de Raad van State d.d. 12 november 2003 over artikel 137 van de Grondwet (29200 VII, nr. 36); - verslag van een schriftelijk overleg inzake het wetsvoorstel Verandering in de Grondwet, strekkende tot wijziging van de bepalingen inzake het onderwijs (28726, B)
vergadering: 18 januari 2005
 
1 5 juli 2005, nadere memorie van antwoord, nr. E     KST88536
Nadere memorie van antwoord
publicatie: 12 juli 2005
 
1 13 december 2005, eindverslag, nr. F     KST92877
Eindverslag
publicatie: 15 december 2005
 
1 21 maart 2006, behandeling, pag. 929-943     HAN7965A03
Behandeling van het wetsvoorstel Verandering in de Grondwet, strekkende tot wijziging van de bepalingen inzake het onderwijs (28726)  -
vergadering: 7 maart 2006
 
1 28 maart 2006, stemming(en), pag. 961-962     HAN7967A02
Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Verandering in de Grondwet, strekkende tot wijziging van de bepalingen inzake het onderwijs (28726)  -
vergadering: 14 maart 2006
 
S 6 april 2006, bekendmaking wet, Stb. 2006, 170    
Wet van 16 maart 2006 tot verandering in de Grondwet, strekkende tot wijziging van de bepalingen inzake het onderwijs -
 
2 11 augustus 2006, brief, nr. 7     KST99934
Brief minister inzake aanbieding van de resultaten van een onderzoek naar het aantal samenwerkingsscholen
publicatie: 24 augustus 2006
 
1 11 augustus 2006, brief, nr. G     KST100461
Brief ter aanbieding 'Samenwerkingsscholen 2006, Een onderzoek naar het aantal bestaande samenwerkingsscholen in 2006'
publicatie: 12 september 2006
 

5.

Woordvoerders

Eerste termijn Tweede Kamer

C.G.A. (Clemens) Cornielje 01-04-2004 VVD C.G.A. (Clemens) Cornielje
N. (Naïma) Azough 01-04-2004 GL N. (Naïma) Azough
A. (Aart) Mosterd 01-04-2004 CDA A. (Aart) Mosterd
A. (Arie) Slob 01-04-2004 CU A. (Arie) Slob
M.I. (Mariëtte) Hamer 01-04-2004 PvdA M.I. (Mariëtte) Hamer
E.D.C.M. (Ursie) Lambrechts 01-04-2004 D66 E.D.C.M. (Ursie) Lambrechts
M. (Margot) Kraneveldt-van der Veen 01-04-2004 LPF M. (Margot) Kraneveldt-van der Veen
B.J. (Bas) van der Vlies 01-04-2004 SGP B.J. (Bas) van der Vlies
F. (Fenna) Vergeer-Mudde 01-04-2004 SP F. (Fenna) Vergeer-Mudde
Th.C. (Thom) de Graaf 01-04-2004 Minister Th.C. (Thom) de Graaf
M.J.A. (Maria) van der Hoeven 01-04-2004 Minister M.J.A. (Maria) van der Hoeven

Tweede termijn Tweede Kamer

C.G.A. (Clemens) Cornielje 01-04-2004 VVD C.G.A. (Clemens) Cornielje
A. (Aart) Mosterd 01-04-2004 CDA A. (Aart) Mosterd
A. (André) Rouvoet 01-04-2004 CU A. (André) Rouvoet
M.I. (Mariëtte) Hamer 01-04-2004 PvdA M.I. (Mariëtte) Hamer
E.D.C.M. (Ursie) Lambrechts 01-04-2004 D66 E.D.C.M. (Ursie) Lambrechts
M. (Margot) Kraneveldt-van der Veen 01-04-2004 LPF M. (Margot) Kraneveldt-van der Veen
B.J. (Bas) van der Vlies 01-04-2004 SGP B.J. (Bas) van der Vlies
F. (Fenna) Vergeer-Mudde 01-04-2004 SP F. (Fenna) Vergeer-Mudde
Th.C. (Thom) de Graaf 01-04-2004 Minister Th.C. (Thom) de Graaf
M.J.A. (Maria) van der Hoeven 01-04-2004 Minister M.J.A. (Maria) van der Hoeven

Eerste termijn Eerste Kamer

E.C.M. (Erik) Jurgens 14-12-2004 PvdA E.C.M. (Erik) Jurgens
Th.C. (Thom) de Graaf 14-12-2004 Minister Th.C. (Thom) de Graaf

Tweede termijn Eerste Kamer

A.H.M. (Alfons) Dölle 14-12-2004 CDA A.H.M. (Alfons) Dölle
J.W.M. (Hans) Engels 14-12-2004 D66 J.W.M. (Hans) Engels
J.J. (Jan) van Heukelum 14-12-2004 VVD J.J. (Jan) van Heukelum
G. (Gerrit) Holdijk 14-12-2004 SGP G. (Gerrit) Holdijk
A.A.G.M. (Ronald) van Raak 14-12-2004 SP A.A.G.M. (Ronald) van Raak
L.H.G. (Leo) Platvoet 14-12-2004 GL L.H.G. (Leo) Platvoet
E.C.M. (Erik) Jurgens 14-12-2004 PvdA E.C.M. (Erik) Jurgens
Th.C. (Thom) de Graaf 14-12-2004 Minister Th.C. (Thom) de Graaf

Derde termijn Eerste Kamer

E.C.M. (Erik) Jurgens 18-01-2005 PvdA E.C.M. (Erik) Jurgens
A.H.M. (Alfons) Dölle 18-01-2005 CDA A.H.M. (Alfons) Dölle
J.W.M. (Hans) Engels 18-01-2005 D66 J.W.M. (Hans) Engels
J.J. (Jan) van Heukelum 18-01-2005 VVD J.J. (Jan) van Heukelum
G. (Gerrit) Holdijk 18-01-2005 SGP G. (Gerrit) Holdijk
A.A.G.M. (Ronald) van Raak 18-01-2005 SP A.A.G.M. (Ronald) van Raak
L.H.G. (Leo) Platvoet 18-01-2005 GL L.H.G. (Leo) Platvoet
Th.C. (Thom) de Graaf 18-01-2005 Minister Th.C. (Thom) de Graaf

Vierde termijn Eerste Kamer

M.Y. (Marijke) Linthorst 07-03-2006 PvdA M.Y. (Marijke) Linthorst
A.H.M. (Alfons) Dölle 07-03-2006 CDA A.H.M. (Alfons) Dölle
E.H. (Eddy) Schuyer 07-03-2006 D66 E.H. (Eddy) Schuyer
H.M. (Heleen) Dupuis 07-03-2006 VVD H.M. (Heleen) Dupuis
G. (Gerrit) Holdijk 07-03-2006 SGP G. (Gerrit) Holdijk
M.J.M. (Tiny) Kox 07-03-2006 SP M.J.M. (Tiny) Kox
A. (Alexander) Pechtold 07-03-2006 Minister A. (Alexander) Pechtold
M.J.A. (Maria) van der Hoeven 07-03-2006 Minister M.J.A. (Maria) van der Hoeven

Vijfde termijn Eerste Kamer

M.Y. (Marijke) Linthorst 07-03-2006 PvdA M.Y. (Marijke) Linthorst
A.H.M. (Alfons) Dölle 07-03-2006 CDA A.H.M. (Alfons) Dölle
E.H. (Eddy) Schuyer 07-03-2006 D66 E.H. (Eddy) Schuyer
H.M. (Heleen) Dupuis 07-03-2006 VVD H.M. (Heleen) Dupuis
G. (Gerrit) Holdijk 07-03-2006 SGP G. (Gerrit) Holdijk
M.J.M. (Tiny) Kox 07-03-2006 SP M.J.M. (Tiny) Kox
A. (Alexander) Pechtold 07-03-2006 Minister A. (Alexander) Pechtold
M.J.A. (Maria) van der Hoeven 07-03-2006 Minister M.J.A. (Maria) van der Hoeven

6.

Andere bronnen

7.

Over dit dossier

Dit parlementaire dossier is door PDC automatisch samengesteld en verrijkt en redactioneel gecheckt. Op basis van dezelfde methoden en technieken creëert PDC 24/7 actuele dossiers in de Parlementaire Monitor en in de EU Monitor. Met behulp van de monitoren volgt u Den Haag en Brussel op de voet of blikt u terug op eerdere besluitvorming. Neem contact op als u meer wilt weten over de parlementaire data van PDC of over een abonnement op een monitor.