26242 (R1621) - Veranderingen in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen betreffende Koninkrijksaangelegenheden die zijn uitgewerkt

Dit wetsvoorstel werd op 10 oktober 1998 ingediend door de minister van Algemene Zaken, Kok, en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Peper.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat de wet van 9 december 1997 (Stb. 1998, 9) heeft verklaard, dat er grond bestaat het daarbij vastgestelde voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen betreffende Koninkrijksaangelegenheden die zijn uitgewerkt.

 

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Stand van zaken

Het wetsvoorstel is verheven tot wet en gepubliceerd in het Staatsblad op 22 juni 2000.

2.

Kerngegevens

Ingediend
10 oktober 1998

Volledige titel
Veranderingen in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen betreffende Koninkrijksaangelegenheden die zijn uitgewerkt

Ondertekening memorie van toelichting

De minister van Algemene Zaken, W. (Wim) Kok
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, A. (Bram) Peper

Kamercommissies

3.

Uit de memorie van toelichting

Met dit voorstel van rijkswet wordt in verband met het bepaalde in artikel 137 van de Grondwet het voorstel, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen betreffende Koninkrijksaangelegenheden die zijn uitgewerkt, vastgesteld bij de wet van 9 december 1997 (Stb. 1998, 9) met het oog op de tweede lezing daarvan opnieuw aanhangig gemaakt.

Voor de toelichting verwijzen wij naar de desbetreffende tussen de regering en de Staten-Generaal gewisselde stukken (kamerstukken II 1996/97, 25 316 (R1591), Handelingen II 1997/97, blz. 341; kamerstukken I 1996/97, 25 316 (R1591) (40); Handelingen I 1996/97, blz. 70).

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, W. Kok

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, A. Peper

4.

Documenten

(8 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

1 22 oktober 1999, behandeling, pag. 2-2     HAN7018A02
Behandeling van de wetsvoorstellen: - Wijziging van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993, de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf en in verband daarmee enkele andere wetten, teneinde de effectiviteit van het bedrijfseconomisch toezicht te vergroten (26075); - Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 met betrekking tot de afgifte en inname van kentekenplaten (26138); - Verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen betreffende Koninkrijksaangelegenheden die zijn uitgewerkt (26242, R1621); - en drie andere wetsvoorstellen.
vergadering: 5 oktober 1999
 
1 28 september 1999, eindverslag, nr. 15     KST40629
Eindverslag
publicatie: 1 oktober 1999
 
2 21 september 1999, behandeling, pag. 5869-5869     HAN7005A02
Behandeling van het voorstel van rijkswet Verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen betreffende Koninkrijksaangelegenheden die zijn uitgewerkt (26242, R1621). 
vergadering: 9 september 1999
 
2 12 februari 1999, verslag, nr. 5     KST33717
Verslag
publicatie: 24 februari 1999
 
2 1 december 1998, verslag, nr. 4     KST32497
Verslag
publicatie: 4 december 1998
 
- 10 oktober 1998, advies Raad van State, 26242    
Advies Raad van State van het Koninkrijk (blanco)
publicatie: 16 oktober 1998
 
2 10 oktober 1998, memorie van toelichting, nr. 3     KST31466
Memorie van toelichting
publicatie: 16 oktober 1998
 
2 10 oktober 1998, voorstel van wet, nr. 1-2     KST31465
Voorstel van wet
publicatie: 16 oktober 1998
 

5.

Andere bronnen

6.

Over dit dossier

Dit parlementaire dossier is door PDC automatisch samengesteld en verrijkt en redactioneel gecheckt. Op basis van dezelfde methoden en technieken creëert PDC 24/7 actuele dossiers in de Parlementaire Monitor en in de EU Monitor. Met behulp van de monitoren volgt u Den Haag en Brussel op de voet of blikt u terug op eerdere besluitvorming. Neem contact op als u meer wilt weten over de parlementaire data van PDC of over een abonnement op een monitor.