Antwoorden op vragen SP over miljoenenfraude bij het UWV

publicatie datum 18 oktober 2007
Kamer Tweede Kamer
beantwoordende ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
kamerleden P. (Paul) Ulenbelt
partijen Socialistische Partij

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2007–2008

Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden

164

Vragen van het lid Ulenbelt (SP) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over miljoenenfraude bij het UWV. (Ingezonden 14 september 2007)

1

Is het waar dat 8 medewerkers en

oud-medewerkers van het

Uitvoeringsinstituut

WerknemersVerzekeringen (UWV)

worden verdacht van fraude?1

2

Kunt u toelichten waaruit de

verdenking bestaat?

3

Is het waar dat werknemers en oud-werknemers van het UWV ondernemingen hebben geholpen door toegang te verlenen tot gegevens van het UWV?

4

Kunt u toelichten wanneer het

strafrechtelijk onderzoek wordt

afgerond?

5

Wilt u de Kamer op de hoogte stellen van de uitkomst van het strafrechtelijk onderzoek?

1 De Telegraaf, 3 september 2007.

Antwoord

Antwoord van minister Donner (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). (Ontvangen 4 oktober 2007)

1

Onder leiding van het Functioneel Parket heeft de Sociale Inlichtingenen Opsporingsdienst (SIOD) op 28 augustus en 31 augustus 2007 acht personen aangehouden op verdenking van valsheid in geschrifte en oplichting. Onder de verdachten zijn (oud-)werknemers van het UWV.

2

De aangehouden personen worden ervan verdacht misbruik te hebben gemaakt van een regeling die is bedoeld om mensen met een arbeidshandicap gemakkelijker aan het werk te krijgen. Werkgevers kunnen onder de zogenaamde Korting- en Vrijstellingsregeling een deel van de afgedragen basispremie WAO terugkrijgen van het UWV. De aangehouden personen boden bedrijven hun diensten aan bij het indienen van aanvragen voor deze regeling. Betrokkenen worden ervan verdacht vervalste aanvragen ingediend te hebben.

3

Enkele werknemers van het UWV worden ervan verdacht behulpzaam en medeplichtig te zijn geweest bij het indienen van de aanvragen door vorenbedoelde ex-werknemers.

4

Naar verwachting is het strafrechtelijk

onderzoek voor het einde van dit jaar

afgerond.

5

Te zijner tijd zal ik u hierover informeren. Zo lang sprake is van strafrechtelijke vervolging en de zaak onder de rechter is, kunnen terzake geen mededelingen worden gedaan.

KVR29593 2060725400 0708tkkvr164 ISSN 0921 - 7398 Sdu Uitgevers ’s-Gravenhage 2007

Tweede Kamer, vergaderjaar 2007–2008, Aanhangsel

351