De rol van de koning

In 2011 dienden de PVV i-Tweede Kamerleden Elissen i en Helder i twee voorstellen tot wijziging van de Grondwet in om de rol van Koning te moderniseren.

De Kamerleden willen dat de Koning geen deel meer uitmaakt van de regering en geen rol meer speelt bij de kabinetsformatie.

Beide voorstellen liggen bij de Tweede Kamer.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

De voorstellen

Het voorstel 'Modernisering van de rol van de Koning' gaat om een wijziging van artikel 42 i van de Grondwet. Het komt er in grote lijnen op neer dat in de Grondwet komt te staan dat de koning een onafhankelijk staatshoofd is dat geen deel meer uitmaakt van de regering.

Het andere wetsvoorstel 'De rol van de koning bij de kabinetsformatie' ging om het wijzigen van artikel 42 i en 43 i van de grondwet. Het had tot doel de koning bij kabinetsformaties geen rol van betekenis meer te laten spelen. Dit voorstel is echter inmiddels achterhaald omdat de Tweede Kamer zelf het initiatief van de kabinetsformatie i naar zich toe getrokken heeft.

2.

Kritiek Raad van State

Op 16 juni 2022 werd het advies van de Raad van State i openbaar, dat al op 11 januari 2012 was vastgesteld. De Raad van State is kritisch op het voorstel, omdat onduidelijk is wat met een ceremonieel en symbolisch koningschap bedoeld wordt, en wat dat in vergelijking met de huidige situatie praktisch betekent voor de manier waarop het koningschap wordt ingevuld.

3.

Historische ontwikkeling

De voorstellen zijn in 2011 ingediend door leden van de PVV en moeten nog in de Tweede Kamer in behandeling worden genomen. Sinds 2012 worden de (in)formateurs echter niet langer door de koning(in) benoemd, maar door de Tweede Kamer. Het voorstel 'De rol van de koning bij de kabinetsformatie' is daarom inmiddels achterhaald.