Antwoorden op vragen D66 over het doorgeven van passagiersgegevens aan Zuid-Korea

publicatie datum 21 april 2008
Kamer Tweede Kamer
beantwoordende ministerie Justitie
kamerleden A. (Alexander) Pechtold
partijen Democraten 66

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2007–2008

Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden

2025

Vragen van het lid Pechtold (D66) aan de minister van Justitie over het doorgeven van passagiersgegevens aan Zuid-Korea.(Ingezonden 26 februari 2008)

1

Bent u bekend met het feit dat luchtvaartmaatschappijen (waaronder KLM/Air France) met ingang van mei 2008 verplicht zullen worden alle PNR gegevens te overhandigen aan de Zuid Koreaanse Douaneautoriteit, en toegang te verschaffen tot hun reserveringssystemen?

2

Bent u bekend met de vragen van mevrouw In ’t Veld, Lid van het Europees Parlement, en de antwoorden van respectievelijk Raad en Commissie hierop?1 Zo ja, wat is uw reactie hierop?

3

Kunt u toelichten waarom de Raad wel akkoorden heeft gesloten over PNR met de VS en Canada, onderhandelt over een akkoord met Australië, maar weigert te onderhandelen over een akkoord met Zuid Korea? Kunt u de gedachtegang achter deze strategie toelichten?

4

Bent u bereid om in de Raad voor te

stellen dat onderhandelingen worden

gestart met Zuid Korea? Zo neen, waarom niet?

1 http://www.europarl.europa.eu/

sidesSearch/search.do?type=QP&term=

6&author=28266&language=NL&startValue=10

Antwoord

Antwoord van minister Hirsch Ballin (Justitie). (Ontvangen 14 april 2008), zie ook Aanhangsel Handelingen nr. 1923, vergaderjaar 2007–2008.

1

Met ingang van 1 april 2008 zal op de betrokken Europese luchtvaartmaatschappijen, waaronder KLM en Air France, ingevolge – zoals blijkt uit correspondentie tussen de Zuid-Koreaanse autoriteiten en de betrokken luchtvaartmaatschappijen – artikel 137-2 van de Zuid-Koreaanse douanewetgeving («Customs Act of Korea») de verplichting rusten om PNR-gegevens te overhandigen aan de Zuid-Koreaanse Douaneautoriteit, alsmede om deze autoriteit toegang te verschaffen tot hun reserveringssystemen. De Zuid-Koreaanse autoriteiten hebben echter inmiddels in contacten met de betrokken Europese luchtvaartmaatschappijen kenbaar gemaakt dat indien de desbetreffende Europese luchtvaartmaatschappijen onverhoopt niet in staat mochten blijken te zijn om met ingang van

1 april 2008 PNR-gegevens te verstrekken aan de Zuid-Koreaanse Douaneautoriteit, de Zuid-Koreaanse autoriteiten niet onmiddellijk tot het treffen van maatregelen zullen overgaan.

2 tot en met 4

Het onderhavige verzoek van de Zuid-Koreaanse Douaneautoriteit aan luchtvaartmaatschappijen om PNR-gegevens te verstrekken, betreft, evenals dat het geval was bij eerdere soortgelijke verzoeken van vergelijkbare instanties in respectievelijk de Verenigde Staten, Canada en Australië, een aangelegenheid die het beste op EU-niveau kan worden geregeld. Anders dan de Europese Commissie is Nederland dan ook van oordeel dat in het onderhavige geval de onderhandelingen met Zuid-Korea op EU-niveau moeten plaatsvinden. De Raad heeft zich nog niet inhoudelijk over deze kwestie uitgesproken. Nederland onderzoekt momenteel de mogelijkheden voor een gezamenlijke aanpak in de Europese Unie. Daartoe zal Nederland onder andere de andere betrokken lidstaten, Duitsland en Frankrijk, benaderen met het verzoek zich in te spannen om er voor te zorgen dat de onderhandelingen met Zuid-Korea op Europees niveau plaatsvinden.

KVR31629 2070812760 0708tkkvr2025 ISSN 0921 - 7398 Sdu Uitgevers ’s-Gravenhage 2008

Tweede Kamer, vergaderjaar 2007–2008, Aanhangsel

4147