Tweede Afdeeling. Van de vorming des Vertegenwoordigenden Lichaams in twee Kamers.

Inhoudsopgave van deze pagina:

51: Omvang Vertegenwoordigend Lichaam is bevolkingsafhankelijk

Het geheel Vertegenwoordigend Lichaam bestaat uit zooveele Leden, als er twintig duizend tallen Zielen in de Bataafsche Republiek gevonden worden.

52: Verdeling Lichaam in Eerste Kamer en Tweede Kamer

Dit Lichaam verdeelt zig in twee Kamers, genoemd Eerste Kamer en Tweede Kamer.

53: Verdeling verkozenen over de twee Kamers

Ter daarstellinge dezer verdeeling in twee Kamers, houden alle de Leden van dit Lichaam, jaarlijks, op den laatsten Dingsdag der maand Julij, eene algemeene Vergadering, kiezen alsdan, uit het volle getal van alle de verkozenen tot het Vertegenwoordigend Lichaam, dertig Leden, welke de Tweede Kamer uitmaken, vormende de overige Leden te zamen de Eerste Kamer.

54: Constituëering Kamers, geen gezamenlijke vergadering

Zoodra deze schifting volbragt is, constiuëeren zig de beide Kamers gelijktijdig, en geven daarvan, onverwijld, kennis aan elkanderen, en aan het Uitvoerend Bewind. De zich dus geconstitueerd hebbende Kamers vergaderen nimmer in dezelfde Vergaderzaal.

55: Personeel

Elke Kamer stelt haare eigen Ministers en Bedienden aan.

56: Ambtelijke staf

Elke Kamer heeft, buiten zig, eenen vasten Secretaris, en eenen Boodschapper van Staat.

57: Voorzitters en Secretarissen aanwezig in Residentie-plaats

De Voorzitters, en de Secretarissen, der beide Kamers, zijn altijd in de Residentie -Plaats tegenwoordig.

58: Elke Kamer heeft regt van politie

Elke Kamer heeft het regt van politie in de plaats haarer zittinge.

59: Reglement van Orde

Elke der beide Kamers ontwerpt voor zig zelve een Reglement van Orde, hetgeen, na door dezelve goedgekeurd, en door de andere Kamer bekrachtigd te zijn het gezag van Wet heeft, en niet, dan op dezelfde wijze, kan veranderd worden.