Eerste Afdeeling. Algemeene Bepalingen.

Inhoudsopgave van deze pagina:

147: Departementaale en Gemeente-Bestuuren ondergeschikt aan Uitvoerend Bewind

De Departementaale en Gemeente-Bestuuren zijn Administratieve Lichaamen, ondergeschikt en verändwoordlijk aan het Uitvoerend Bewind.

In geval van pligt-verzuim, kunnen derzelver Leden door het Uitvoerend Bewind van hunne Posten ontzet worden, mids in acht nemende het bepaalde bij TITUL IV, Art. 107.

148: Afkondiging wetten en bevelen van het Uitvoerend Bewind

Zij zijn gehouden, ieder in zijne betrekking, alle de wetten en bevelen van het Uitvoerend Bewind, hun toegezonden, zonder verwijl te doen afkondigen, en stiptlijk natekomen of te doen nakomen.

149: Primaat Uitvoerend Bewind en Decreeten van Geregtshoven

Zij vermogen, in geen geval, de uitvoering dier wetten en bevelen zoo min als der Decreeten van Geregtshoven in hun Departement, te vertraagen of te schorsen, noch ook aan hunne Ingezetenen iet, met dezelven strijdig, te gebieden.

150: Vertoogen tot voordragt van bezwaar

Zij kunnen, echter, aan het Uitvoerend Bewind, en door hetzelve aan het Vertegenwoordigend Lichaam, Vertoogen inzenden, hetzij tot voordragt van bezwaar, of tot voorstel van nuttige inrigtingen, elk voor zijn bijzonder Departement of Gemeente.

151: Beginsel van proportionaliteit

Zij mogen met elkanderen in onderhandeling zijn over zaken, die aan hun opzigt zijn toevertrouwd; maar nimmer over de algemeene belangen der Republiek.

152: Openbaarheid Registers

Elk derzelven doet de gehouden Registers van deszelfs handelingen, iedere zes maanden, veertien dagen lang, op eene vertrouwde plaats, openlijk, ter lezing der Ingezetenen voorleggen.

153: Verbod op aanwezigheid bij raadpleging betreffende familieleden

Geen Lid van een Departementaal of Gemeente-Bestuur woont deszelfs raadpleeging bij over zaken, hem zelven of iemand zijner Nabestaanden, tot in den derden graad, betreffende.

154: Verbod op financiële belangen

Hij mag geen belang hebben in eenige Pagt, of Collecte van Lands belastingen, of in Leverantiën of in Aannemingen, ten behoeve der Republiek, of van derzelver Gedeelten. Hij mag niet kopen eenige Ordonnantiën, Actiën of Credieten, ten haaren laste.

155: Toezicht door Gedelegeerde Commissarissen

Het Uitvoerend Bewind benoemt bij ieder Departementaal Bestuur,  éénen Commissaris, en ten hoogsten drie voor de gezamenlijke Gemeente-Bestuuren, in elk Departement, om toetezien en te zorgen, dat de Wetten behoorlijk worden uitgevoerd.