Tweede Afdeeling. Van de Kiezers, ter Districts-Vergadering.

Inhoudsopgave van deze pagina:

21: Verplichte aanwezigheid Kiezers

De Kiezers bedanken nimmer voor den hun opgelegden last, dan om redenen, welke bij de Grond-Vergaderingen, waardoor zij benoemd zijn, worden aangenomen.

22: Aanwezigheid; Reiskostenvergoeding

Zij bevinden zig, op den derden dag na de benoeming, op de plaats hunner bestemming. Ter goedmaakinge der reiskosten, word hun, voor ieder uur afstands, toegelegd  één Gulden.

23: Procedure Lastbrief

Zij geven hunnen Lastbrief aan eene daartoe benoemde Commissie van het Plaatselijk Bestuur, alwaar de Districts-Vergadering gehouden word, ter naarziening over, en voords in de Vergadering aan den Voorzitter.

24: Inzetten Plaatsvervanger bij verhindering voor Districts-Vergadering

Wanneer de Kiezer verhinderd word, ter Districts-Vergadering te verschijnen, draagt hij dien post op aan zijnen Plaatsvervanger.

25: Procedure bij verhindering Plaatsvervanger

Ook deze wordende verhinderd, draagt hij zorg, dat de door zijne Grond-Vergadering benoemde Persoon aan de Vergadering van Kiezers kenbaar worde, en zend, tot bewijs der egtheid, zijnen lastbrief.

26: Constitueering Vergadering van Kiezers

De Vergadering van Kiezers constitueert zig op denzelfden voet, als de Grond-Vergaderingen (Art. 1 enz.)

27: Voorzitter laat Kiezerslijst voorlezen

De Voorzitter doet alle de, door de onderscheiden Grond-Vergaderingen van dat District benoemde, Persoonen, op eene lijst brengen, en der Vergadering voorlezen.

28: Verkiezing bij volstrekte meerderheid

Zo iemand door eene volstrekte meerderheid (dat is, ééne stem meer, dán de helft) der Grond-Vergaderingen is benoemd, is de keus gedaan.

29: Procedure bij uitslag zonder volstrekte meerderheid

Zo niemand door de volstrekte meerderheid is benoemd, worden de drie, door de meesten van alle Grond-Vergaderingen benoemd, op eene Lijst gebragt.

30: Procedure eventuele aanvulling Drietal

Zo 'er geene drie Persoonen door meer dan ééne Grond-Vergadering benoemd zijn, worden uit de andere benoemde Persoonen, bij besloten Briefjens,  één of twee tot het Drietal, bij eene betrekkelijke meerderheid van stemmen, benoemd.

31: Procedure eventuele samenstelling Drietal

Zo niemand der voorgedragenen, door meer dan  ééne Grond-Vergadering, ware benoemd, word uit alle de benoemde Persoonen een Drietal op dezelfde wijze daargesteld.

32: Verkiezing Lid der Vertegenwoordigende Vergadering

Uit het gemaakte Drietal word het Lid der Vertegenwoordigende Vergadering gekozen.

33: Wijze van benoeming

De wijze van benoeming geschied, overeenkomstig Art. 7, 8, 9, 11, 12 en 13, voor de stemming in Grond-Vergaderingen bepaald.

34: Plaatsvervanger

Op gelijke wijze, als bij Art. 9, 10, 11, 12, 13 en 14, van dit Reglement bepaald is, word één Plaatsvervanger van het Lid der Vertegenwoordigende Vergadering gekozen.

35: Kandidaat-Lid Drietal begeeft zich bij stemming buiten de Vergadering

Zo iemand der Kiezers door Zijne Mede-Kiezers op het Drietal geplaatst word, begeeft hij zich, bij de stemming daarover, buiten de Vergadering.

36: Credentiaal Benoemden

De benoeming geschied zijnde, doet de Voorzitter een Credentiaal voor den Benoemden door den Secretaris opmaaken, van den navolgenden inhoud:

"De Vergadering van Kiezers uit veertig Grond-Vergaderingen van het District .... der Bataafsche Republiek, ontbied, in gevolge der Acte van Staatsregeling, den Burger ...., wonende ...., ten einde zig te vervoegen, als Lid, bij het Vertegenwoordigend Lichaam der Bataafsche Republiek."

Dit Credentiaal word, onverwijld, aan het gekozen Lid, en een zoortgelijk aan deszelfs Plaatsvervanger, toegezonden.

37: Ondertekening Credentiaal

Hetzelve wordt door den Voorzitter geteekend, en door den Secretaris met twee Leden gecontrasigneerd.

38: Kennisgeving aan Vertegenwoordigend Lichaam en Uitvoerend Bewind

Van deze benoeming, en van het verhandelde ter Districts-Vergadering, wordt met eenen Brief kennis gegeven aan het Vertegenwoordigend Lichaam en aan het Uitvoerend Bewind, op gelijke wijze onderteekend, als in het naastvoorgaande Artikel is gemeld.

39: Beëindiging Vergadering

De Voorzitter verklaard alsdan, dat de werkzaamheden der Vergadering geëindigd zijn, en scheid dezelve.