Eerste Afdeeling. Over de wijze van Stemming in de Grond-Vergaderingen.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1: Benoeming Voorzitter en Secretaris op basis van anciënniteit

In elke Grond-Vergadering, is de Oudste in jaaren provisioneel Voorzitter, en de Jongste neemt den post van Secretaris op zich, waarvan zij, nogthands, om redenen, door de Vergadering voldoende geoordeeld, verschoond kunnen worden, en opgevolgd door den Naastvolgenden in jaaren.

2: Aanwezigheidslijst

In elke Grond-Vergadering, worden door den Secretaris de naamen der stemhebbende Burgers, daartoe behoorende, volgends eene Lijst, door het Gemeente-Bestuur aan den Voorzitter toegezonden, gelezen, die der agtergeblevenen aangeteekend, en het getal der aanwezenden opgemaakt.

3: Procedure bij geheime stemming

Bij geheime stemming, worden vijf Stemöpnemers bij meerderheid benoemd, en uit dezelven  één tot Voorzitter, en  één tot Secretaris verkozen, terwijl  één der drie anderen de Contra-Lijst van stemming zal houden.

4: Vergaderingen zijn besloten

Dezen benoemd zijnde, word niemand, onder welk voorwendsel ook, in de vergadering meer toegelaten, noch kan zich iemand daaruit verwijderen, dan met toestemming van den Voorzitter.

5: Eedaflegging Voorzitter bij opening vergaderingen

De Voorzitter opent de Vergadering in dezer voege:

"Het werk, Medeburgers, waartoe wij thands geroepen zijn, vordert de plegtige herinnering van het belang, dat 'er voor ons en voor alle onze Medeburgers, wier zaak wij alhier waarnemen, ligt in de gelukkige keuse van eenen Man, op wiens schouders, benevens anderen, met hem in het Bestuur te plaatsen, deszelfs gewigtige last zal rusten."

"Dat dan het besef van dit belang, en van onze duure verpligting, ons alles doe ter zijde zetten, wat ons beletten zou, zoodanig eenen te benoemen, toegedaan aan de heilige beginselen en voorschriften onzer Staatsregeling, dien elk onzer in gemoede, als den braafsten en kundigsten tot zulk eenen aanmerkelijken post, beschouwt, ten einde elk onzer een gerust geweten hebbe voor God en het Vaderland!"

"Ik maak dus geene zwaarigheid, om, op nieuw, de volgende Verklaaring afteleggen:"

"Ik verklaar, eenen onveranderlijker afkeer te hebben van het Stadhouderschap, Foederalisme, de Aristocratie, en de Regeeringloosheid. Ik beloof, dat ik, in alle de benoemingen, die ik heden zal doen, niemand stemmen zal, dien ik in waarheid geloove een aanhanger van het Stadhouderlijk of Foederatief Bestuur, of voorstander van Aristocratie en regeeringloosheid te zijn."

"Dit verklaar ik op mijne Burgertrouw."

6: Eedaflegging door aanwezige Leden

Deze Verklaaring ligt geschreven op de tafel, aan welke de Voorzitter geplaatst is, en ieder der Stembevoegden legt, bij den aanvang der werkzaamheden, zijne hand op dit geschrift, en zegt, terwijl dezelve daarop rust, overluid:

"Dit verklaar ik."

7: Procedure bij uitbrengen stemmen

De Voorzitter, Secretaris, en drie Stemöpnemers, brengen het eerst hunne stem uit, zonder deswege onder elkander eenige raadpleegingen te houden.

8: Toewijzing nummers aan Leden voorafgaand aan stemprocedure

De Secretaris, na alvorens aan ieder der Stembevoegden een Nummer te hebben doen trekken, teekent hetzelve onder het oog van hem, die het getrokken heeft, op den hoek van een Briefjen, vouwt den hoek, en verzegelt denzelven naar behooren.

9: Procedure invullen en deponeren stem Briefjen

Ieder schrijft, in tegenwoordigheid der Stemöpnemers, den Persoon, dien hij stemt, met uitdrukking van deszelfs naam en toenaam, of met zoodanige andere aanduiding, als denzelven kenbaar maakt, op het gezegde Briefjen, steekt het in eene daartoe bestemde Busse, die behoorlijk gesloten is, en waarvan de sleutel, geduurende de stemming, bij den Voorzitter bewaard blijft.

10: Stemprocedure voor analfabeten

Hij, die niet kan lezen en schrijven meld den Persoon, dien hij wil stemmen, met uitdrukking van deszelfs naam en toenaam, of met andere voegzame aanduiding, aan den Secretaris, en aan hem, die de Contra-Lijst houd. De Secretaris schrijft zulks voor hem op het Stembriefjen, vertoont dit aan hem, die de Contra-Lijst houd, en laat het door den Stemmer zelf in de Busse steken.

11: Voorzitter opent Busse in tegenwoordigheid der Stemmers

Na het inkomen van alle de Briefjens, opent de Voorzitter, in tegenwoordigheid der Stemmers, de Busse, neemt de Briefjens één voor één daar uit, en stelt dezelven ter hand aan den derden stemöpnemer, die tot het oplezen der naamen benoemd is.

12: Derde Stemöpener leest Stemmen overluid op; aantekening Stem-Lijst

Deze is gehouden, den naam, op ieder Briefjen geschreven, overluid op te lezen, en aan den Secretaris en hem, die de Contra-Lijst houd, te vertoonen, welke beiden, ieder op zijne Stem-Lijst, de namen aanteekenen.

13: Ontzegeling nummer na foutieve stem

In geval bij het oplezen van eenig Briefjen blijkt, dat iemand in de aanduiding van den Persoon een misslag had begaan, word het nummer door den Voorzitter ontzegeld, en de Stemmer opgeroepen, om zich nader te verklaren.

14: Benoeming bij volstrekte meerderheid van Stemmen

Hij, die de volstrekte meerderheid van Stemmen (dat is, ten minste, ééne meer, dan de helft, van alle de Stemmen) heeft, is de Benoemde.

15: Procedure ingeval geen volstrekte meerderheid is behaald

Wanneer niemand de volstrekte meerderheid heeft, zullen alle de Gestemden op nieuw worden voorgelezen, ten einde daaruit  één benoemd worde.

16: Tweede Stemming

Bij de tweede stemming, zulk eene meerderheid geene plaats hebbende, worden de drie, die de meeste stemmen hebben, tot een derde stemming voorgedragen.

17: Derde Stemming

Bij de derde stemming is hij, die de meeste stemmen heeft, schoon geene volstrekte meerderheid hebbende, benoemd. In geval de stemmen staken, beslist het Lot.

18: Verbranding Stembriefjens na afloop der Zitting

Bij elke herstemming worden, alvorens, de voorige Stembriefjens in een Omslag verzegeld, en, na afloop der Zitting, verbrand.

19: Beëindiging Grond-Vergadering

Zoodra de benoeming van eenen Vertegenwoordiger en, op dezelfde wijze, die van eenen Kiezer der Grond-Vergadering en deszelfs Plaatsvervanger, of ook de stemming volbragt is over zoodanige zaak, waartoe de Grond-Vergadering, bij de Staatsregeling, of door eene bijzondere Wet van het Vertegenwoordigend Lichaam, was opgeroepen, word het verhandelde in geschrift gesteld, en door den Voorzitter, Secretaris, en de drie Stemöpnemers onderteekend: waarna de Vergadering door den Voorzitter oogenblikkelijk gescheiden word.

20: Procedure verkiezing Ambtenaren

De Wet bepaalt de wijze van stemming, bij het verkiezen van onderscheiden openbaare Ambtenaren voor zooveel bij de Staatsregeling daarin niet is voorzien.