Artikel 32: Regten van gearresteerden

31
Artikel 32
33

Allen, die in verzekering genomen worden, zullen, uiterlijk binnen  één Dag daarna, kennis ontvangen van de redenen hunner gevangenneming.

1.

Ontwikkeling artikel

1798

Allen, die in verzekering genomen worden, zullen, uiterlijk binnen  één Dag daarna, kennis ontvangen van de redenen hunner gevangenneming.

1801

Ieder Ingezeten moet binnen driemaal vier en twintig uuren, na dat hy aan den Rechter is overgegeven, verhoord, en aan hem opgave gedaan worden van de reden zyner gevangenneming. De Wet bepaalt de straf tegen de Rechters, die hierin nalatig zyn. De verhooren en opgave van de redenen der gevangenneming, binnen den bovengemelden tyd, niet geschiedende, wordt de Gevangene dadelyk ontslagen.