Leger en Dienstplicht

Inhoudsopgave van deze pagina:

43: Gewaapende Burgermagt

Het Bataafsche Volk wil eene Gewaapende Burgermagt, (de Nationale Troepen daaronder begrepen) ter verdediging zijner vrijheid en onafhanglijkheid, zoo naar binnen, als naar buiten. De regeling dezer Magt zal geschieden door de Wet.

44: Inschrijving als Waapenvoerende Burger

Ieder Bataafsch Burger is verpligt, tot dat einde de Waapenen te dragen, en zich op de rol van Waapen-voerende Burgeren te doen inschrijven.

45: Gewaapende Magt is een ondergeschikt Lichaam

De gewaapende Magt is ten alle tijde een ondergeschikt Lichaam. Zij kan, als zoodanig, nimmer raadpleegen.

46: In werking treding gewaapende Magt

Geen gedeelte derzelve kan immer in werking komen, dan op schriftelijken last eener Wettige Magt, op zoodanige wijze, als bij de Wet is uitgedrukt.