Artikel 108: Organisatie Gewaapende Burgermagt

107
Artikel 108
109

Het organiseert de Gewaapende Burgermagt, de Nationaale Troepen daaronder begrepen, overeenkomstig de Reglementen, door Hetzelve aan het Vertegenwoordigend Lichaam, binnen zes Maanden, na deszelfs eerste Zitting, ter beslissinge voorgedragen.