Artikel 122: Opzigt over Fortificatiën, Magazijnen, Werven, Tuighuizen en verdedigingswerken

121
Artikel 122
123

Het heeft opzigt over alle Fortificatiën, Magazijnen, Werven, Tuighuizen, en over alles, wat ter verdediging van den Staat te Water en te Lande behoort.

Het zend, jaarlijks, daarvan een gemotiveerd verslag aan het Vertegenwoordigend Lichaam, en stelt alle daartoe betreklijke Ambtenaars aan.