Artikel 160: Leden slechts een maal direct herkiesbaar

159
Artikel 160
161

Het aftredend Lid is andermaal verkiesbaar, doch voor de derde maal niet, dan na een tusschen-tijd van drie Jaaren.