Artikel 178: Buitengewoone begrooting

177
Artikel 178
179

In onvoorziene gevallen, kan een Departementaal Bestuur eene buitengewoone begrooting inzenden. Het Uitvoerend Bewind doet dezelve, alsdan, zonder uitstel, aan het Vertegenwoordigend Lichaam ter beoordeeling toekomen.

1.

Ontwikkeling artikel

1798

In onvoorziene gevallen, kan een Departementaal Bestuur eene buitengewoone begrooting inzenden. Het Uitvoerend Bewind doet dezelve, alsdan, zonder uitstel, aan het Vertegenwoordigend Lichaam ter beoordeeling toekomen.

1801

Het departement raadzaam oordeelende tot goedmaking van buitengewone kosten, zekere Penningen te negotiëeren, zal gehouden zijn het beloop derzelve, als mede een afzonderlyk fonds tot aflossing en betaling der Interessen van dezelve, hetzy uit reeds bestaande, hetzy uit nieuwe Belastingen aan het Staats-Bewind voor te dragen om door het Wetgevend Lichaam te worden goedgekeurd.