Artikel 3: Procedure bij verschillende tijdstippen openvallen vacature

2
Artikel 3
4

Indien  ééne of twee plaatsen openvallen tusschen den 1 Maart en den 4 Junij, worden dezelve niet eerder vervuld, dan op den gewoonen tijd der verkiezing. In dat geval, nemen de overblijvende Leden tot zich  één of meer hunner agenten, als provisoneele Adjuncten, tot op den tijd der vervulling.

Indien de vacature invalt in eenige andere Maand van het jaar, heeft er eene buitengewoone en onverwijlde vervulling plaats.