Artikel 2: Procedure bij vervulling openvallende plaats

1
Artikel 2
3

Ter vervullinge der openvallende plaats, stelt de Eerste Kamer drie Persoonen voor.

Dezelven moeten zijn Bataafsche Burgers, oud veertig jaaren, geboren binnen de Republiek, hebbende binnen dezelve, geduurende de laatste twintig jaaren, hunne vaste woonplaats gehad, en geene Leden zijnde van het Vertegenwoordigend Lichaam.

De voorwaarde van vaste inwooning heeft geene betrekking tot die Bataven, die, in den Jaare 1787, genoodzaakt geweest zijn, wegens politieke vervolgingen, hun Vaderland te verlaten, mids daarin vóór den Jaare 1796 zijnde wedergekeerd.

Uit de drie voorgestelde Persoonen, verkiest de Tweede Kamer  één Lid tot het Uitvoerend Bewind, binnen drie Dagen na ontvangst der benoeming.

De voorstelling word jaarlijks volbragt op 1 Junij.

Voorstelling en keus worden gedaan bij geheime stemming, en bij eene volstrekte meerderheid van stemmen der tegenwoordig zijnde Leden in iedere Kamer.