Artikel 9: Bereedeneerde voordragt of stemmotivatie in Notulen

8
Artikel 9
10

Ieder Lid is bevoegd, zijnen bereedeneerden voordragt in de Notulen te doen inschrijven; gelijk mede te doen aanteekenen, waarom hij tot een genomen besluit niet hebbe gestemd. Geene protesten worden aangenomen.