Artikel 6: Eisen aan verkiesbaarheid

5
Artikel 6
7

Tot Commissarissen der Nationaale Tresorie en Reekening, zijn alleen verkiesbaar stembevoegde Burgers, ten vollen dertig jaaren oud, en gedurende de tien laatste Jaaren, inwooners der Bataafsche Republiek.