Tweede Afdeeling. Van de Commissarissen der Nationaale Tresorie en Nationaale Reekening.

Inhoudsopgave van deze pagina:

6: Eisen aan verkiesbaarheid

Tot Commissarissen der Nationaale Tresorie en Reekening, zijn alleen verkiesbaar stembevoegde Burgers, ten vollen dertig jaaren oud, en gedurende de tien laatste Jaaren, inwooners der Bataafsche Republiek.

7: Geen bloedverwantschap tussen Commissarissen enz.

De Commissarissen en Secretaris der Tresorie, benevens de Commissarissen en Secretaris der Nationaale Reekening, mogen aan elkanderen onderling, gelijk ook aan de Leden van het Uitvoerend Bewind, en derzelver Agenten, niet bestaan tot in den derden graad van bloedverwantschap of zwagerschap.

8: Roulatie van Leden

Van de vijf Commissarissen der Tresorie, zal jaarlijks  één, en, van de zeven der Nationaale Reekening, de eerste drie Jaaren, twee, en, in het vierde Jaar,  één aftreden. Het uitvoerend Bewind bepaalt, ten aanzien der Eersten, en de Eerste Kamer, ten opzigte van de Laatsten, terstond na hunne aanstelling, de orde, waarin deze aftreding zal plaats hebben.

9: Herkiesbaarheid

Het aftredend Lid is wederom verkiesbaar.

10: Procedure bij vacature

Bij vacature van een Lid, zenden Commissarissen der Tresorie aan het Uitvoerend Bewind, en die der Reekening aan de Eerste Kamer, een Drietal van Persoonen, waaruit dezelven eene keuze doen.

11: Secretaris en Bedienden

De Commissarissen der Tresorie, en der Nationaale Reekening, benoemen, ieder hunnen eigen Secretaris en Bedienden, op eene Jaarwedde, door het Vertegenwoordigend Lichaam te bepaalen, en stellen dezelven af.

12: Geen financiële belangen bij vervulling ambt

Geen hunner, noch ook derzelver Secretarissen, mogen deelen, hetzij regtstreeks of van ter zijde, in eenige leveranciën, aannemingen of verpagtingen, ten behoeve der Republiek.

13: Nationaale Ontvangers en Financiëele beambten

De Nationaale Ontvangers, en verdere Financiëele beambten (wier getal en jaarwedden het Vertegenwoordigend Lichaam bepaalt,) door het Uitvoerend Bewind, op eene bijzondere Instructie, aan te stellen, moeten, de laatste vijf jaaren, gewoond hebben in het Departement, waarvoor zij bestemd zijn, en zijn verpligt, eene Cautie te stellen, bij het aanvaarden hunner bedieningen, geëvenredigd aan derzelver gewigt, welke om de drie jaaren vernieuwd wordt, en waarin de Leden van het Uitvoerend Bewind zelven geenerlei aandeel mogen hebben.

Ook mogen zij aan de Leden van het Uitvoerend Bewind niet bestaan in den derden graad van bloedverwantschap of zwagerschap.

14: Suppoosten en Bedienden voor de Ontvangers

Deze Ontvangers, en verdere Financiëele beambten, stellen derzelver eigen Suppoosten en Bedienden aan, en zijn voor dezelven, in persoon, verändwoordlijk.

15: Rapportage van benadeelingen, bedrog en overtredingen

Zij zijn verpligt, van alle hun bekend wordende benadeelingen der Financiën, en van alle bedrog en overtredingen, daarom trend gepleegd, ten spoedigsten aan het Uitvoerend Bewind kennis te geven.

16: Bestraffing Ontvangers bij pligtverzuim

Het Uitvoerend Bewind schort dezelve Ontvangers en beambten, in geval van pligtverzuim, in hunne bedieningen, en doet de klagten tegen dezelven inbrengen door den Openbaaren Aanklaager, van en voor dat Departementaal Geregtshof, waaronder de beschuldigden behooren.

17: Registratie betaalingen door Nationaal Ontvangers

Geen Nationaal Ontvanger doet immer eenige betaaling, dan op Ordonnantie van Commissarissen der Tresorie, door dezelven behoorlijk geteekend, en bij die der Nationaale Reekening geregistreerd.