Artikel 44: Zeeraad

43
Artikel 44
45

Er zal een Zeeraad zyn, door het Staats-Bewind te benoemen, bestaande uit zeven Personen, belast met de Administratie en Judicature over alle Zaken, rakende den ophef der middelen te Water of zoogenaamde Convoyen en Licenten, voorzien van de nodige Amptenaren daartoe behorende, en wegens deszelfs Administratie ondergeschikt en verantwoordelyk aan het Staats-Bewind; dezelve zal mede belast zyn met de Judicature over alle zaken, rakende de Commissie-Vaarders, en derzelver Pryzen, mitsgaders de rakende de Pilotage, alles achtervolgens zodanige Instructie als door het Staats-Bewind aan het Wetgevend Lichaam ter bekrachtiging zal worden voorgedragen.