Van het Staats-Bewind

Inhoudsopgave van deze pagina:

29: Omvang, eisen aan Leden, verbod op bloedverwantschap, jaarwedde

Hetzelve zal berusten by eene Vergadering van twaalf Personen, in welke vereischt worden Stemgerechtigheid, volle ouderdom van 35 Jaren, geboorte binnen dit Gemeenebest, inwoning in hetzelve gedurerende de laatste zes Jaren, en elkander niet te bestaan tot in den vierden graad van Bloedverwantschap of Zwagerschap. Dezelve genieten een Jaarwedde van f 10.000.

30: Benoemingsprocedure bij aanvang

Voor de eerste maal zullen zeven Leden van hetzelve dadelyk benoemd worden door het tegenwoordig Uitvoerend Bewind. Deze zeven Leden benoemen voor de eerstemaal de vyf overigen. De twaalf Leden verkiezen terstond eenen Praesident, welke het Praesidium geduurende drie achtereenvolgende maanden zal waarnemen. Byaldien, geduurende de zes eerste Maanden na de installatie van het Staatsbewind, een of meerder plaatsen openvallen, zullen dezelve door de overige Leden, binnen den tijd van agt dagen worden vervuld.

31: Reglement van Orde, Commissiën

Het Staats-Bewind maakt voor zyne Vergadering een Reglement van orde, en verdeelt zich by hetzelve in de nodige Commissiën, naar gelang der onderscheidene vakken van bestuur, welke zich meer bepaaldelyk bezig houden met het onderzoek van zodanige zaken, als door de Vergadering ten dien einde aan dezelve worden aanbevolen.

32: Algemeenen Secretarie, Secretarissen, Raad van Finantie

Behalven eenen Algemeenen Secretarie, worden aan het Staats-Bewind toegevoegd een Secretaris van Staat voor de Buitenlandsche zaken, drie Secretarissen van Staat voor de zaken van de Marine, van den Oorlog te Lande, en voor de Binnenlandsche, oftewel voor ieder der drie laatstgemelden, ter keuze van het Staats-Bewind, een Raad, uit niet meer dan drie Leden bestaande, en eindelyk een Raad van Finantie van drie Leden met een Thesaurier Generaal.

33: Instructie Algemeenen Secretaris, Secretarissen en Raden

Dezelve zyn belast met de administratie der zaken tot elke vak behorende, mitsgaders met de uitvoering der bevelen, welken zy daaromtrent van het Staats-Bewind ontvangen; alles op Instructie van en onder verantwoordelykheid aan hetzelve. Zy worden aangesteld door het Staats-Bewind uit eene nominatie van drie personen, geformeerd door de Commissie, tot welker vak zy behoren.

34: Verkiezing leden per toerbeurt

Alle Jaren zal één lid van het Staats-Bewind aftreden, het welk voor de eerstemaal plaats zal hebben op den eersten November 1802, voor welken tyd by loting de rang zal worden bepaald, volgens welken de jaarlyksche aftreding der Leden zal geschieden. Tot vervulling der openvallende plaatsen, zullen de Departementale Bestuuren volgens derzelver na te melden rang en tourbeurten, eene nominatie van vier personen aan het Staats-Bewind inzenden, uit welke hetzelve 'er twee aan het Wetgevend Lichaam zal voordragen, om uit dezelven de aanstelling van een nieuw Lid te doen,

Ter, einde de keuze der Leden van het Staats-Bewind, zo veel mogelyk, op eenen geëvenredigden voet uit de geheele Natie te doen geschieden, worden de tourbeurten der Departementale Bestuuren tot het inzenden der bovengemelde Nominatie in cas van vacature, bepaald op de volgende wyze : als

 • 1) 
  het Departement van Holland,
 • 2) 
  van Zeeland,
 • 3) 
  van Friesland,
 • 4) 
  van Braband,
 • 5) 
  van Holland,
 • 6) 
  van Groningen,
 • 7) 
  van Utrecht,
 • 8) 
  van Overyssel,
 • 9) 
  van Gelderland,
 • 10) 
  van Holland,
 • 11) 
  van Zeeland en
 • 12) 
  van Gelderland ;

met dien verstande, echter, dat de elfde en twaalfde beurten telkens uit nominatiën van twee andere Departementen zullen worden vervuld als:

 • 1) 
  van Zeeland en Gelderland,
 • 2) 
  van Friesland en Overyssel,
 • 3) 
  van Braband en Utrecht, en
 • 4) 
  van Groningen en Holland en zoo vervolgens.

Alle tusschentyds openvallende Plaatsen, welke reeds eenmaal achtervolgens de bovenstaande tourbeurten vervuld zyn geworden, zullen opnieuw vervuld worden uit nominatiën van dezelfde Departementen, welke de uitvallende Leden hebben voorgedragen: doch de tusschentyds openvallende Plaatsen van de eerste Leden zullen vervuld worden door het Wetgevend Lichaam uit eene nominatie van het Staats-Bewind van drie personen; en zullen de nieuw benoemde in beide gevallen zitting hebben voor den tyd, geduurende welken de uitgevallene Leden nog zouden hebben moeten zitten.

35: Aanstelling Buitenlandsche Ministers, Zee- en Land-Officieren

Alle Buitenlandsche Ministers, alsmede alle Zee- en Land-Officieren, worden door het Staats-Bewind aangesteld.

36: Procedure voor vervulling vaceerende politieke Bedieningen

Van alle vaceerende politieke Bedieningen, voor zoo verre dezelve by de Staatsregeling hiervan niet worden uitgezonderd, zal eene nominatie van drie personen door de Collegiën of geconstitueerde Autoriteiten, aan welke dezelve ondergeschikt zyn, aan het Staats-Bewind worden toegezonden, het welk uit dezelve de benoeming zal doen; zullende echter het Staats-Bewind de geheele nominatie kunnen afkeuren, en een nieuwe vorderen.

Mindere Amptenaren worden door de respectieve Collegiën of Geconstitueerde Autoriteiten, aan welke dezelve ondergeschikt zijn, zelve aangesteld, en derzelver vaste tractementen aan het Staats-Bewind voorgedragen.

37: Voordragt ontwerp-Wetten aan Wetgevend Lichaam, Afkondiging

Het Staats-Bewind zal gehouden zyn, het ontwerp van alle Wetten aan het Wetgevend Lichaam voortedragen; dezelve, goedgekeurd zynde, worden door het Staats-Bewind afgekondigd.

38: Staats-Bewind oeffent nimmer eenige Wetgevende Magt uit

Het Staats-Bewind oeffent nimmer, in welk geval ook, eenige Wetgevende Magt uit; en bezit geen vermogen, hoegenaamd, tot het verleenen van dispensatie van eenige bestaande Wet.

39: Tractaten

Het Staats-Bewind sluit alle Tractaten, het zy van Vrede, Alliantie, Neutraliteit, Koophandel of andere, doch niet dan onder opvolgende bekrachtiging van het Wetgevend Lichaam, met uitzondering echter van zodanige geheime Articulen, als by dezelve Tractaten gevoegd zouden mogen worden, mits dezelve niet strydig zyn, met de openbare Articulen of plaatshebbende Tractaten, en niet strekken tot afstand van eenig Grondgebied der Republiek. Ten aanzien van het verklaren van Oorlog mag hetzelve geen Besluit nemen, zonder Decreet van het Wetgevend Lichaam.

40: Bestuur der Nationaale Geldmiddelen, Jaarwedden Nationaale Amptenaren, Algemeene begrootingen, Belastingen

Het Staats-Bewind heeft het Bestuur der Nationaale Geldmiddelen; hetzelve regelt de vaste Jaarwedden der Nationaale Amptenaren, en onderzoekt het gene ieder Jaar voor den dienst der republiek gewoon of buitengewoon gevorderd wordt. Hetzelve legt de kosten van dien in Algemeene begrootingen aan het Wetgevend Lichaam voor, en vraagt de inwilliging der daartoe benodigde Geldmiddelen.

Ingevalle de gewone inkomsten niet toereikende zyn tot goedmaking der gewone kosten, draagt het Staats-Bewind nieuwe Algemeene Belastingen aan het Wetgevend Lichaam voor; doch tot goedmaking der buitengewone kosten, draagt hetzelve of buitengewone belastingen voor den tyd van één Jaar, of vrywillige of onvrywillige Negotiatien aan het Wetgevend Lichaam voor, en ingeval van het laatste tevens het fonds tot betaling van de Interessen en aflossing der genegotieerde Capitalen.

41: Algemeen Reglement voor pensioenen

Het Staats-Bewind draagt een algemeen Reglement aan het Wetgevend Lichaam voor, het welk door het Staats-Bewind in het verleenen van pensioenen in acht genomen zal worden.

42: Beschikking over Vloten en Legers, Lid voert nimmer Opperbevel

Het Staats-Bewind beschikt over de Vloten en Legers der Republiek, doch aan geen van deszelfs Leden vermag immer in Persoon het Opperbevel over dezelve worden toevertrouwd.

43: Oppertoezicht over de Politie

Het Staats-Bewind heeft het Oppertoezicht over de Politie door de geheele Republiek; doch die der plaats van deszelfs Residentie en de aanstelling der daartoe behorende Amptenaren is aan hetzelve alleen aanbevolen.

44: Zeeraad

Er zal een Zeeraad zyn, door het Staats-Bewind te benoemen, bestaande uit zeven Personen, belast met de Administratie en Judicature over alle Zaken, rakende den ophef der middelen te Water of zoogenaamde Convoyen en Licenten, voorzien van de nodige Amptenaren daartoe behorende, en wegens deszelfs Administratie ondergeschikt en verantwoordelyk aan het Staats-Bewind; dezelve zal mede belast zyn met de Judicature over alle zaken, rakende de Commissie-Vaarders, en derzelver Pryzen, mitsgaders de rakende de Pilotage, alles achtervolgens zodanige Instructie als door het Staats-Bewind aan het Wetgevend Lichaam ter bekrachtiging zal worden voorgedragen.

45: Bevordering Kunsten, Wetenschappen, Opvoeding, Koophandel, Landbouw en Fabrieken

Het Staats-Bewind zorgt door eene daartoe geschikte inrichting voor de bevordering van Kunsten, Wetenschappen, Opvoeding, Koophandel, Landbouw en Fabrieken.

46: Nationale Rekenkamer; Leden

Er zal eene Nationale Rekenkamer zyn, bestaande uit negen Leden, door het Wetgevend Lichaam te benoemen en wel by vacature uit eene nominatie van vyf Personen door de Rekenkamer geformeerd en door het Staats-Bewind op drie verminderd, ten einde Jaarlyks de Rekeningen der verschillende Departementen van Staat optenemen, en te liquideeren; mitsgaders behoorlyke rekening en verantwoording te vorderen van alle byzondere Comptabelen, welke rekeningen, onmiddelyk aan dezelve zullen worden gebragt; achtervolgens zodanige Instructie, als door het Staats-Bewind aan het Wetgevend Lichaam ter bekrachtiging zal worden voorgedragen; zullende Jaarlyks één der Leden afgaan, volgens den rang, welke door het Lot zal worden bepaald.

47: Raden van Bestuur over Oost- en West-Indischen Handel en Bezittingen der Republiek

Er zullen twee afzonderlyke Raden van Bestuur zyn, over den Oost- en West-Indischen Handel en Bezittingen der Republiek, waar van de eerste uit negen en de laatste uit vyf Leden zal bestaan: beiden zullen onmiddelyk ondergeschikt zyn aan het Staats-Bewind. Zy hebben ten behoeve der gemelde Bezittingen de afzonderlyke administratie hunner inkomsten; ingevalle dezelve niet toereikende zyn, worden zy uit de Nationale Kas gesubsidiëerd, in welke aan den anderen kant ook het overschot zal worden gestort.

Zy dragen zorg voor de administratie der Politie en Justitie in de gemelde Bezittingen; als mede voor derzelver verdediging, voor zo verre daaromtrent door het Staats-Bewind niet onmiddelyk wordt beschikt; zy zyn wegens hun gehouden Bestuur aan het Staats-Bewind verantwoordelyk, en doen van hunne ontvangsten en uitgaven jaarlyks Rekening en Verantwoording.

48: Chartres voor de Coloniën

Het inwendig Bestuur en de Wetten voor de Coloniën worden by de respective Chartres voor dezelve vastgesteld; dezelve blyven vereenigd onder een en het zelfde algemeen Bestuur nier te lande; wordende alle afzonderlyke Octroyen dienaangaande gehouden voor vernietigd.