Artikel 41: Aftreden, vervanging

40
Artikel 41
42

De Raadpensionaris heeft het regt, om ten allen tijde, en dus ook vóór het einde der vijf jaren, zijn Post nederteleggen. In dat geval legt hij denzelven neder in den schoot der Vergadering van Hun Hoog Mogenden. De President der Vergadering van Hun Hoog Mogenden vervangt den Raadpensionaris, in geval van afstand of overlijden, ad interim, en zorgt, dat ten spoedigsten zijn Opvolger worde benoemd; zijnde dezelve verpligt, ten dien einde dadelijk de Vergadering van Hun Hoog Mogenden zamen te roepen.