Eerste Afdeeling. Algemeene Bepalingen

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Handhaving bestaande Constitutionele Wetten

De Constitutionele Wetten thans vigerende, inzonderheid de Constitutie van den Jare 1805, gelijk mede de Burgerlijke, Staatkundige en Godsdienstige Wetten, tegenwoordig in de Bataafsche Republiek in gebruik, waarvan de uitoefening overeenkomstig is met de bepalingen van 't Tractaat, op den 24 Mei dezes jaars, tusschen Zijne Majesteit den Keizer der Franschen en Koning van Italiën, en de Bataafsche Republiek, gesloten, zullen in hun geheel bewaard blijven, met uitzondering alleenlijk van zoodanige, welke uitdrukkelijk door de tegenwoordige Constitutionele Wetten zullen vernietigd zijn.

2.

Regering der Hollandsche Koloniën

De Regering der Hollandsche Koloniën wordt door bijzondere Wetten bepaald, de Ontvangst en Uitgave der Koloniën, zullen beschouwd worden, als uitmakende een gedeelte der Ontvangst en Uitgave van den Staat.

3.

Waarborging Publieke schuld den Staat

De publieke Schuld van den Staat wordt hier mede gewaarborgd.

4.

Uitsluitend gebruik Hollandsche Taal voor officiële publicaties

De Hollandsche Taal zal bij voortduring, uitsluitender wijze, gebruikt worden voor de Wetten, Publicatiën, Ordonnantiën, Vonnissen, en voor alle andere publieke Documenten, zonder eenige uitzondering.

5.

Gehalte en gewigt Muntspeciën blijven gehandhaafd

Geene verandering zal in het gehalte of gewigt der Munt-Speciën gemaakt worden, ten zij uit krachte van eene bijzondere Wet.

6.

Behoud van den Vlag

De voormalige Vlag van den Staat zal behouden worden.

7.

Staatsraad zal bestaan uit dertien Leden

De Staatsraad zal bestaan uit dertien Leden; de Ministers zullen Rang, Zitting, en delibererende Stem in den Staatsraad hebben.