Tweede Afdeeling. Van het inkomen der Kroon.

Inhoudsopgave van deze pagina:

30: Inkomen Koning

De Koning geniet uit 's Lands kas, een jaarlijksch inkomen van f 2 400 000.

31: Voldoening inkomen in patrimonieel goed

Bij de wet kan worden bepaald, dat aan den tegenwoordigen Koning WILLEM FREDERIK van Oranje-Nassau, des verkiezende, tot gedeeltelijke voldoening van het gemelde jaarlijksch inkomen, in vollen eigendom als patrimonieelgoed zullen worden overgegeven zoo veel domeinen, als een zuiver inkomen van vijf tonnen gouds opbrengen.

32: Zomer- en winterverblijven

Den Koning worden tot deszelfs gebruik zomer- en winterverblijven in gereedheid gebragt, voor welker onderhoud echter niet meer dan f 100 000 jaarlijks, ten laste van den lande kunnen worden gebragt.

33: Vrijdom van personele lasten

De Koning, mitsgaders de Prinsen en Prinsessen van zijn Huis, zijn vrij van alle personele lasten en beschreven middelen, met uitzondering van de verponding. De gebouwen tot hunne woning of gebruik bestemd, zijn van de verponding ontheven.

Geen vrijdom van eenige andere belasting wordt door hen genoten.

34: Inrigting Koninklijk Huis

De Koning richt zijn Huis naar eigen goedvinden in.

35: Inkomen Koningin-weduwe

Eene Koningin-Weduwe geniet, gedurende haren weduwlijken staat, uit 's Lands kas, een jaarlijksch inkomen van f 150 000.

36: Vermoedelijke mannelijke erfgenaam voert de titel Prins van Oranje

De oudste van des Konings zonen, of verdere mannelijke nakomelingen, die de vermoedelijke erfgenaam is van de Kroon, is des Konings eerste onderdaan, en voert den titel van Prins van Oranje.

37: Inkomen Prins van Oranje

De Prins van Oranje geniet als zoodanig uit 's Lands kas een jaarlijksch inkomen van 100 000 te rekenen van den tijd dat hij den ouderdom van achttien jaren zal hebben vervuld; dit inkomen wordt gebragt op f  200 000 na het voltrekken van een huwelijk, overeenkomstig artikel 13, dezer Grondwet.