Artikel 74: Mogelijke benoeming buitengewone Staats-Raden

73
Artikel 74
75

De Koning kan buitengewone Staatsraden benoemen; zij genieten geen tractement. Hij roept dezelven in den Raad wanneer Hij zulks noodig oordeelt.

1.

Ontwikkeling artikel

1814

De Souvereine Vorst benoemt (des verkiezende) buitengewone Staats-Raden in gelijken getale met de gewone, zonder tractement, en roept hen in den Raad of neemt hunne gedachten in buiten denzelven, naar Zijn goedvinden.

1815: art 74, 1840: art 73