Artikel 89: Reis- en verblijfkostenvergoeding

88
Artikel 89
90

De leden der Eerste Kamer genieten voor reis- en verblijfkosten 's jaarlijks eene som van f 3 000.

1.

Ontwikkeling artikel

1798

Bij hunne eerste aankomst, en eindelijke aftreding, ontvangen zij, voor Reiskosten en Transport, drie Guldens, voor ieder uur afstands.

1805

De Leden der Vergadering van Hun Hoog Mogenden genieten, tot schadeloosstelling voor reiskosten en van het verblijf in de Residentie, jaarlijks eene somme van drie duizend Guldens.

1806

De Leden der Vergadering van Hun Hoog Mogenden genieten, tot schadeloosstelling voor reiskosten en van het verblijf in de Residentie, jaarlijks eene somme van drie duizend Guldens.

1815

De leden der Eerste Kamer genieten voor reis- en verblijfkosten 's jaarlijks eene som van f 3 000.

1840: art 89