Artikel 143: Opmaken plaatselijke begrootingen; sluiten der plaatselijke rekeningen

142
Artikel 143
144

De wet regelt ook het opmaken der begrootingen en het opnemen en sluiten der plaatselijke rekeningen.

1.

Ontwikkeling artikel

1798

Het zend, jaarlijks, met den aanvang der Maand Augustus, aan dat Departementaal Bestuur, waaronder deszelfs Gemeente behoort, specifieke Memoriën van Ontvang en Uitgave voor Nationaale Reekening.

1814

Het regelen der plaatselijke belangen, ingevolge het voorgaande artikel aan de gemelde plaatselijke besturen zijnde overgelaten, blijven deze nogtans gehouden en verpligt de begrooting hunner inkomsten en uitgaven aan de Staten overteleggen, en gedragen zich naar het geen dienaangaande door gemelde Staten zal worden noodig geoordeeld.

1815: art 156, 1840: art 154
1848

De wet regelt ook het opmaken der begrootingen en het opnemen en sluiten der plaatselijke rekeningen.