Derde Afdeeling. Van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

Inhoudsopgave van deze pagina:

91: Voorwaarden lidmaatschap

Om lid der Eerste Kamer te kunnen zijn, moet men voldoen aan dezelfde vereischten als voor het lidmaatschap der Tweede Kamer zijn gesteld.

92: Zittingsduur; Eisen leden; Eed of verklaring; vergoeding reis- en verblijfskosten; Roulatie leden

De leden der Eerste Kamer worden gekozen voor zes jaren. Artikel 87 is op hen van toepassing.

Zij leggen bij het aanvaarden hunner betrekking gelijke eeden (beloften en verklaring) af, als voor de leden der Tweede Kamer zijn bepaald, hetzij in handen van den Koning, hetzij in de vergadering der Eerste Kamer in handen van den Voorzitter, daartoe door den Koning gemachtigd.

Zij genieten reis- en verblijfkosten volgens de wet.

De helft treedt om de drie jaren af. De uitvallende leden zijn dadelijk herkiesbaar.

93: Voorzitter

De Voorzitter wordt door den Koning uit de leden benoemd, voor het tijdperk eener zitting.