Zesde Afdeeling. Van de begrooting.

Inhoudsopgave van deze pagina:

124: Vaststelling begrootingen

Door de wet worden de begrootingen van alle uitgaven des Rijks vastgesteld, en de middelen tot dekking aangewezen.

125: Indiening ontwerp algemeene begrootingswetten

De ontwerpen der algemeene begrootingswetten worden door den Koning bij de Tweede Kamer ingediend dadelijk na het openen der gewone zitting van de Staten-Generaal, voor den aanvang van het tijdperk, waarvoor de begrootingen moeten dienen.

Dat tijdperk mag niet langer zijn dan twee jaar.

126: Specificaties in de begrooting; hoofdstukken vervat in wetsontwerpen

Geen hoofdstuk der begrooting van uitgaven kan meer dan die voor één departement van algemeen bestuur behelzen.

Ieder hoofdstuk wordt in een of meer ontwerpen van wet vervat. Door zoodanige wet kan overschrijving worden toegestaan.

127: Verantwoording staats-uitgaven en ontvangsten

De verantwoording van de Rijksuitgaven en ontvangsten over elk dienstjaar wordt, onder overlegging van de door de Rekenkamer goedgekeurde rekening, aan de wetgevende macht gedaan naar de voorschriften van de wet.