Artikel 157: Verdediging locale belangen

156
Artikel 157
158

De gemelde besturen kunnen de belangen van hun gemeenten en van haar ingezetenen voorstaan bij de Koning, bij de Staten-Generaal en bij de Staten der provincie waartoe zij behoren.

1.

Ontwikkeling artikel

1798

Het ontvangt alle zoodanige individueele Addressen i, als deszelfs Ingezetenen, door hun Gemeente-Bestuur, aan het Departementaal Bestuur, aan liet Uitvoerend Bewind, of het Vertegenwoordigend Lichaam, mogten willen inzenden. Het verzend dezelven ten spoedigsten aan het Departementaal Bestuur, ter verdere verzending, of om daarop te besluiten, en ontvangt die van daar terug, met het daarop gevallen besluit, waarna het dezelven, op aanvrage der Teekenaars, kosteloos, doet uitleveren.

1814

De gemelde besturen mogen de belangen van hunne plaatsen en derzelver Ingezetenen bij den Souvereinen Vorst en de Staten hunner Provinciën of Landschappen voorstaan.

1815: art 160, 1840: art 158
1848

De gemelde besturen kunnen de belangen van hunne gemeenten en van hare ingezetenen voorstaan bij den Koning, bij de Staten-Generaal en bij de Staten der provincie waartoe zij behooren.

1887: art 148, 1917: art 148, 1922: art 148, 1938: art 150, 1948: art 150, 1953: art 157, 1956: art 157, 1963: art 157, 1972: art 157