Artikel 40: Vaststelling onbekwaamheid Koning

39
Artikel 40
41

Zijn de Staten-Generaal in verenigde vergadering van oordeel, dat het in artikel 38, eerste lid i, omschreven geval aanwezig is, dan verklaren zij dit bij een besluit, dat op last van de in artikel 118, tweede lid i, aangewezen Voorzitter wordt afgekondigd en dat op de dag der afkondiging in werking treedt.

Bij ontstentenis van deze Voorzitter wordt door de vergadering een Voorzitter benoemd.

1.

Ontwikkeling artikel

1848

De Staten-Generaal onderzoeken het verslag, en zoo zij in een besluit, in eene vereenigde zitting der beide Kamers in dubbelen getale genomen, er de juistheid van erkend hebben, wordt in den vorm eener plegtig af te kondigen wet verklaard, dat het geval, in het vorig artikel bedoeld, aanwezig is.

1887

Zijn de Staten-Generaal in vereenigde vergadering van oordeel, dat het in artikel 38 i, eerste lid, omschreven geval aanwezig is, dan verklaren zij dit bij een besluit, dat op last van den in artikel 108, tweede lid i, aangewezen Voorzitter wordt afgekondigd en dat op den dag der afkondiging in werking treedt.

Bij ontstentenis van dezen Voorzitter wordt door de vergadering een Voorzitter benoemd.

1917: art 40, 1922: art 38, 1938: art 40, 1948: art 40, 1953: art 40, 1956: art 40, 1963: art 40, 1972: art 40