Artikel 4: Proclamatie van 1 augustus 1814: Willem I aanvaardt bestuur over België

3
Artikel 4
1

PROCLAMATIE van Z.K.H. den Souvereinen Vorst, aan de Ingezetenen der Belgische Provinciën, bij gelegenheid van Hoogstdeszelfs aanvaarding van het bestuur over dezelve Provinciën.

Van den 1. Augustus 1814.

(STAATSCOURANT D'Ao. 1814 No. 179)

WILLEM, BIJ DE GRATIE GODS, PRINSE VAN ORANJE-NASSAU, SOUVEREIN VORST DER VEREENIGDE NEDERLANDEN,

AAN DE INGEZETENEN VAN BELGIE,

SALUT!

Europa is zijne bevrijding aan de grootmoedigheid der verbondene Mogendheden verschuldigd; eerlang zal het aan derzelver wijsheid een staatkundig stelsel te danken hebben, dat aan de lang geslingerde volken vele jaren rust en welvaart verzekert.

Van dat stelsel is de nieuwe bestemming uwer schoone gewesten een noodzakelijk bestanddeel, en de onderhandelingen, die te Weenen zullen plaats vinden, hebben ten doel, om dezelve algemeen te doen erkennen en de vergrooting van België, te uwen behoeve, ten behoeve uwer naburen, ten behoeve van geheel Europa, te bevestigen!

Geroepen, om, in afwachting van dier lang gewenschte toekomst, uw land te besturen, koom ik tot u met den vasten wil van nuttig te zijn, en met alle de gevoelens van een' vriend en van een' vader. Van de meest verlichten, van de aanzienlijksten uit uw midden wil ik omringd zijn in de eervolle taak, die mij het vertrouwen der verbondene Souvereinen oplegt, en van welke ik mij beijvere, om mij in persoon te komen kwijten!

De rampen te doen ophouden, die u nog steeds kwellen, niettgenstaande het standvastig, wijs en edel gedrag, dat de baron de Vincent heeft gehouden, in de hagchelijke tijden, in welke hij het opperbestuur waargenomen heeft; uwen godsdienst te beschermen en te verëeren; den adel met den luister te omgeven, die aan zijne oudheid en verdiensten verschuldigd is; den landbouw, den koophandel en alle takken van volksvlijt te begunstigen; ziet daar, Belgen, de aangename pligten en zorgen, aan welke ik mijne geheele aandacht zal besteden.

Gelukkig, indien ik, terwijl ik mijne regten op uwe achting vermenigvuldige, slagen mag in het voorbereiden en bevorderen van de verëeniging, die uw lot bevestigen moet, en die mij veroorloven zal u eene gelijke mate van liefde toe te wijden, als aan die volken, welke de natuur zelve schijnt bestemd te hebben, om met de volken van België eenen sterken en bloeijenden Staat uit te maken.

Gedaan te Brussel, den 1sten Augustus 1814.

(geteekend) WILLEM i

Ter ordonnantie van Zijne Koninklijke Hoogheid,

(geteekend) A.R. FALCK i