Artikel 1: Soevereiniteit der Verenigde Nederlanden behoort aan Willem Frederik en zijn nakomelingen

4
Artikel 1
2

De Souvereiniteit der Vereenigde Nederlanden is en blijft opgedragen aan Zijne Koninklijke Hoogheid WILLEM FREDERIK i Prins van Oranje-Nassau, om door Hem en Zijne wettige nakomelingen te worden bezeten erfelijk, overeenkomstig de na te melden bepalingen.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Toelichting Staatscourant

Het gebrek in de algemeene regering was, dat 's Lands aloude Constitutie, met een' Souvereinen Vorst, verminkt was door toevallige omstandigheden. De Grondwet herstelt een' Souverein Vorst, zoo als die van ouds was, met alle de gewoonten, regten en privilegiën, die dezelve bezwoer, voor dat hij ingehuldigd werd. Dit is de Constitutie, daar onze Doorluchtige Voorvaderen de wapenen voor opgevat hebben, en in plaats van welke een tweede geslacht de republiek ingevoerd heeft. Met de republiek zijn de partijschappen verderfelijk geworden, en is de grondslag tot die verdeeldheid gelegd, waarmde wij verzwakt en eindelijk te gronde gegaan zijn.

Daar is veel in deze Grondwet, vooral met opzigt tot den Souvereinen Vorst en de Staten-Generaal, hetwelk overeenkomt met de Engelsche Constitutie, en echter maar gedeeltelijk uit dezelve ontleend is. De ware reden van die overeenkomst is deze: de aloude Engelsche Constitutie was, zoo als de onze, en zoo als in oude tijden de Constitutie van alle de noordsche natiën was. Zij hebben allen verandering daarin gebragt, en de Engelschen de beste veranderingen. Wij hadden het zeer ver gebragt onder onze laatste Vorsten. Wij kunnen nu de laatste hand daaraan leggen. Wij kunnen daarbij niet nalaten, om vele dingen zoo in te rigten als de Engelschen, om dat dezelve de ondervinding voor zich hebben.

2.

Ontwikkeling artikel

1806

De Kroon van Holland behoort aan Zijne Majesteit LODEWIJK NAPOLEON, ten einde bekleed te worden door hem, en door zijne natuurlijke, wettige en mannelijke afstammelingen, hij orde van eerstgeboorte, bij altoosdurende uitsluiting der Vrouwen en van derzelver afstammelingen.

1814

De Souvereiniteit der Vereenigde Nederlanden is en blijft opgedragen aan Zijne Koninklijke Hoogheid WILLEM FREDERIK i Prins van Oranje-Nassau, om door Hem en Zijne wettige nakomelingen te worden bezeten erfelijk, overeenkomstig de na te melden bepalingen.

1815: art 12, 1840: art 11, 1848: art 11, 1887: art 10, 1917: art 10, 1922: art 10, 1938: art 10, 1948: art 10, 1953: art 10, 1956: art 10
1963

De Kroon der Nederlanden is en blijft opgedragen aan Zijne Majesteit WILLEM FREDERIK i Prins van Oranje-Nassau, om door Hem en Zijn wettige nakomelingen te worden bezeten.

1972: art 10