Artikel 123: Grondgebied provincies en gemeenten

122
Artikel 123
124
 • 1. 
  Bij de wet kunnen provincies en gemeenten worden opgeheven en nieuwe ingesteld.
 • 2. 
  De wet regelt de wijziging van provinciale en gemeentelijke grenzen.

1.

Ontwikkeling artikel

1798

Deze verdeelingen en bepaalingen kunnen niet veranderd worden, dan na verloop van vijf jaaren, en dan nog alleenlijk tot verëffening van aanmerkelijke ongelijkheid der bevolking, of uit hoofde van eenig bijkomend Grondgebied.

1801

Er zal geene nieuwe verdeeling der Departementen of ringen in Gemeenten plaats hebben, dan op onderlinge toestemming en daartoe gedaan verzoek der belanghebbende.

Iedere Stad, District of Dorp heeft zyn eigen Gemeente-Bestuur ingerigt op zoodanigen voet, als door iedere Gemeente ter goed- of afkeuring aan het Departementaal Bestuur zal worden voorgedragen; mits gegrond zynde op het beginzel van Volkskeuze en eene geregelde afwisseling.

1814

De wet bepaalt de verdere grensscheidingen tusschen de Provinciën of Landschappen, gelijk mede aan welke van deze zullen worden toegevoegd zoodanige andere districten en plaatsen, welke bevorens tot geen derzelver hebben behoord, welke nader verkregen, of welker jurisdictie tusschen onderscheidene Provinciën of Landschappen is verdeeld of in verschil geweest.

1815

De meer juiste bepalingen, welke nader omtrent de grensscheidingen der provinciën onderling mogten noodig en dienstig worden geoordeeld, zullen bij eene wet worden geregeld, met inachtneming, zoo wel van de belangen der ingezetenen als van het gerijf der algemeene administratie.

1840: art 3
1848

De wet kan provinciën en gemeenten vereenigen en splitsen.

De grenzen van den Staat, van de provinciën en gemeenten kunnen door de wet worden veranderd.

1887

De wet kan provinciën en gemeenten vereenigen en splitsen en nieuwe vormen.

De grenzen van het Rijk, van de provinciën en van de gemeenten kunnen door de wet worden veranderd.

1917: art 3, 1922: art 3, 1938: art 3, 1948: art 3, 1953: art 3, 1956: art 3, 1963: art 3, 1972: art 3
1983
 • 1. 
  Bij de wet kunnen provincies en gemeenten worden opgeheven en nieuwe ingesteld.
 • 2. 
  De wet regelt de wijziging van provinciale en gemeentelijke grenzen.
1987: art 123, 1995: art 123, 1999: art 123, 2000: art 123, 2002: art 123, 2005: art 123, 2006: art 123, 2008: art 123, 2017: art 123, 2018: art 123, 2022: art 123