32334 - Initiatiefvoorstel Toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter (Grondwetswijziging, tweede lezing)

Dit wetsvoorstel werd op 8 maart 2010 aanhangig gemaakt door het Tweede Kamerlid Halsema (GL) i en werd laatstelijk verdedigd door het Tweede Kamerlid Buitenweg (GL) i.

 

Dit wetsvoorstel betreft de tweede lezing van de Grondwetswijziging tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Stand van zaken

Het wetsvoorstel is tijdens de behandeling in de Tweede Kamer overgenomen en ingetrokken door mevrouw Buitenweg (brief van 18 september 2018). De Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken was echter van mening, dat de Kamer diende te besluiten dat het wetsvoorstel als vervallen moet worden beschouwd. Het voorstel daartoe werd op 9 oktober 2018 aangenomen.

2.

Kerngegevens

Aanhangig gemaakt
8 maart 2010

Volledige titel
Voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter

Ondertekenende bewindslieden

De minister van Algemene Zaken
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
De minister van Justitie

Kamercommissies

3.

Uit de memorie van toelichting

Met de bekendmaking van de wet van 25 februari 2009, houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter (Stb. 120) is de eerste lezing van dit grondwetsvoorstel afgerond.

De Grondwet schrijft voor dat na de bekendmaking van een dergelijke verklaringswet – en ontbinding van de Tweede Kamer – een tweede lezing van het grondwetsvoorstel plaatsvindt. Als de eerste lezing als initiatiefwetsvoorstel aanhangig is gemaakt – zoals in dit geval – is het sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw gebruikelijk dat ook het wetsvoorstel in tweede lezing door één of meer leden van de Tweede Kamer in procedure wordt gebracht. [Noot 1: Zie Bijl. Handelingen I 1971/72, 11 302, nr. 7a en Kamerstukken II 1976/77, 14 213, nr. 3, blz. 7.] Per geval worden afspraken gemaakt tussen de initiatief-nemer(s) en regering over de wijze van indiening, zodat het wetsvoorstel tijdig aanhangig wordt gemaakt. [Noot 2: Zie in dit verband Kamerstukken I 2008/09, 28 331, I, blz. 5.] Ten aanzien van het onderhavige voorstel is afgesproken dat ten behoeve van de tweede lezing daarvan zo spoedig mogelijk na het besluit tot ontbinding van de huidige Tweede Kamer een initiatiefwetsvoorstel bij de Tweede Kamer aanhangig wordt gemaakt. [Noot 3: Kamerstukken II 2008/09, 28 331, nr. 21. ] Onlangs is besloten tot ontbinding van de Tweede Kamer. Met het oog hierop wordt het onderhavige wetsvoorstel thans aanhangig gemaakt.

Voor de toelichting verwijs ik naar de met betrekking tot het voorstel van wet, houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter tussen de regering en de Staten-Generaal gewisselde stukken en de daarover in de beide kamers gevoerde beraadslagingen (Kamerstukken II 2001/02, 2002/03, 2003/04 en 2004/05, 28 331; Handelingen II, 2003/04, nr. 96, blz. 6161–6188, nr. 97, blz. 6227–6249 en nr. 99, blz. 6318–6342, Handelingen II 2004/05, nr. 10, blz. 472 en nr. 12, blz. 643; Kamerstukken I 2004/05, 2006/07, 2007/08 en 2008/09, 28 331; Handelingen I, 2008/09, nr. 9, blz. 427–454, nr. 10, blz. 478–494 en 507–525 en nr. 11, blz. 541–543).

Halsema

4.

Documenten

(23 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

2 9 oktober 2018, stemming(en), kenmerk HTK20182019-10-8     HTK20182019-10-8
Stemming brief Vervallen van het Voorstel van wet van het lid Buitenweg -
vergadering: 9 oktober 2018
 
2 2 oktober 2018, besluitenlijst, F.M.J. Hendrickx 2018A03493 11    
Besluitenlijst procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) donderdag 27 september 2018 -
vergadering: 27 september 2018
 
2 27 september 2018, brief, nr. 13     KST3233413
Brief commissie; Brief van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over het vervallen verklaren van het wetsvoorstel - Voorstel van wet van het lid Buitenweg tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter
 
2 25 september 2018, agenda procedurevergadering, F.M.J. Hendrickx 2018A03493 10    
Herziene agenda procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) donderdag 27 september 2018 -
vergadering: 27 september 2018
 
2 18 september 2018, brief houdende intrekking van een of meer wetsvoorstellen, nr. 12     KST3233412
Brief lid / fractie; Brief houdende overname en intrekking van het wetsvoorstel
 
2 2 oktober 2017, advies Raad van State, nr. 11     KST3233411
Voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State over het voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter
 
2 2 oktober 2017, advies Raad van State, nr. 11    
Voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State over het voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter
 
2 7 juli 2017, brief,    
Brief van de Voorzitter aan de vice-president Raad van State inzake voorlichting over VvW 32334 - Voorstel van wet van het lid Buitenweg tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter
 
2 4 juli 2017, stemming(en), kenmerk HTK20162017-95-11     HTK20162017-95-11
Stemming brief Verzoek om voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State -
vergadering: 4 juli 2017
 
2 29 juni 2017, brief, nr. 10     KST3233410
Brief van het Presidium over een verzoek om voorlichting aan de Afdeling Advisering van de Raad van State naar aanleiding van Voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter
 
2 23 juni 2017, brief, nr. 9     KST323349
Brief regering; Afronding behandeling van het voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter
 
2 5 maart 2015, behandeling, 32334     HTK20142015-60-11
Toetsing van wetten aan de Grondwet -
vergadering: 5 maart 2015
 
2 3 september 2014, agenda procedurevergadering,    
Herziene agenda procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) donderdag 11 september 2014 -
vergadering: 11 september 2014
 
2 21 augustus 2014, nota naar aanleiding van het verslag, nr. 8     KST323348
Nota naar aanleiding van het verslag
 
2 5 december 2013, brief, nr. 7     KST323347
Brief over de verdediging van het wetsvoorstel - Voorstel van wet van het lid Sap tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter
 
2 7 februari 2013, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, ...; 32334, 6; ...     HTK20122013-2-6
Lijst van ingekomen stukken (woensdag 19 september 2012) -
vergadering: 19 september 2012
 
2 6 december 2012, regeling van werkzaamheden, ...; 32334, 6; ...     HTK20122013-32-4
Regeling van werkzaamheden (donderdag 6 december 2012) -
vergadering: 6 december 2012
 
2 5 juli 2012, brief, nr. 6     KST323346
Brief over de verdediging van het wetsvoorstel - Voorstel van wet van het lid Halsema tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter
 
2 20 oktober 2010, verslag, nr. 5     KST323345
Verslag - Voorstel van wet van het lid Halsema tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter
 
2 17 juni 2010, mededeling, nr. 4     KST323344
Mededeling dat openbaarmaking van het advies van de Raad van State achterwege blijft, omdat het zonder meer instemmend luidt, dan wel uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat - Voorstel van wet van het lid Halsema tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter
 
2 8 maart 2010, memorie van toelichting, nr. 3     KST141376
Memorie van toelichting - Voorstel van wet van het lid Halsema tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter
publicatie: 9 maart 2010
 
2 8 maart 2010, voorstel van wet, nr. 2     KST141375
Voorstel van wet - Voorstel van wet van het lid Halsema tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter
publicatie: 9 maart 2010
 
2 8 maart 2010, geleidende brief, nr. 1     KST141374
Geleidende brief - Voorstel van wet van het lid Halsema tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter
publicatie: 9 maart 2010
 

5.

Woordvoerders

6.

Andere bronnen

7.

Over dit dossier

Dit parlementaire dossier is door PDC automatisch samengesteld en verrijkt en redactioneel gecheckt. Op basis van dezelfde methoden en technieken creëert PDC 24/7 actuele dossiers in de Parlementaire Monitor en in de EU Monitor. Met behulp van de monitoren volgt u Den Haag en Brussel op de voet of blikt u terug op eerdere besluitvorming. Neem contact op als u meer wilt weten over de parlementaire data van PDC of over een abonnement op een monitor.