Kamerleden dienen wetsvoorstel in om enkele-feitconstructie te schrappen

woensdag 8 september 2010

Tweede Kamerleden van D66, VVD, PvdA, SP en GroenLinks hebben een initiatiefwetsvoorstel ingediend om de enkele-feitconstructie uit de Algemene wet gelijke behandeling i te schrappen. Schoolbesturen zouden daaardoor niet langer aan medewerkers mogen vragen de grondslag van de scholen te onderschrijven. Zij zouden die grondslag wel moeten respecteren.

De enkele-feitconstructie houdt in dat het hebben van een homoseksuele liefdesrelatie of het daarmee samenwonen onvoldoende reden is voor het maken van onderscheid bij het aannemen van personeel. Zij werd in het leven geroepen om bijzondere scholen de mogelijkheid te bieden bijkomende omstandigheden buiten het 'enkele feit' te laten meewegen bij het personeelsbeleid. Aan leerkrachten kan bijvoorbeeld de eis worden gesteld dat zij de grondslag van de school niet alleen onderschrijven, maar ook daadwerkelijk uitdragen. 

Volgens de indieners is de enkele-feitconstructie omstreden en onduidelijk. Binnen kerkgenootschappen wordt tegenwoordig zo verschillend gedacht over onder meer homoseksualiteit, huwelijk en positie van de vrouw, dat bijvoorbeeld de eis van lidmaatschap van een bepaald kerkgenootschap onvoldoende basis is voor het afwijken van de antidiscriminatiewetgeving. Verder zou het vragen van onderschrijving van de grondslag een te grote inbreuk op het privéleven zijn.

De indieners, van wie D66-Kamerlid Boris van der Ham i de eerste ondertekenaar is, menen dat hun voorstel niet strijdig is met artikel 23 i van de Grondwet.  De bestaande uitzondering op de antidiscriminatiewetgeving ondervindt kritiek van de Europese Commissie i.

bron: kamerstuk 32.476 i, nr. 3