33359 (R1986) - Initiatiefvoorstel Taverne over de procedure voor het vaststellen van rechtstreekse werking van internationaal recht (Grondwet, eerste lezing)

Dit wetsvoorstel werd op 6 september 2012 aanhangig gemaakt door het Tweede Kamerlid Taverne (VVD) i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot aanpassing van de procedure voor vaststelling van rechtstreekse werking van een ieder verbindende bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Stand van zaken

Het wetsvoorstel is ingetrokken tijdens de behandeling in de Tweede Kamer door de brief van 17 maart 2017.

2.

Kerngegevens

Aanhangig gemaakt
6 september 2012

Volledige titel
Voorstel van rijkswet van het lid Taverne houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot aanpassing van de procedure voor vaststelling van rechtstreekse werking van een ieder verbindende bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties

Ondertekenende bewindslieden

De minister van Algemene Zaken
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
De minister van Buitenlandse Zaken

Kamercommissies

3.

Uit de memorie van toelichting

Dit voorstel van wet strekt tot aanpassing van de procedure voor toetsing van nationale wetten aan een ieder verbindende bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties. Het doel ervan is de volksvertegenwoordiging ertoe aan te zetten om haar wetten zelf uitvoeriger op verenigbaarheid met bepalingen van internationaal recht te beoordelen, en deze beoordeling niet grotendeels over te laten aan de rechter. Daarmee wordt de rechtspraak ontheven van de taak om een toets aan te leggen die naar zijn aard onderdeel behoort uit te maken van het wetgevingsproces. Er wordt een nieuw evenwicht gevonden tussen enerzijds democratisch gelegitimeerde besluitvorming en anderzijds rechterlijke toetsing in concrete gevallen.

Het wetsvoorstel doet inhoudelijk niet af aan de bepalingen van internationaal recht waaraan ons land zich heeft verbonden. Op grond van het volkenrecht is en blijft ons land gehouden deze onverkort te respecteren. Daarvoor is evenwel niet nodig dat aan de rechter wordt opgedragen een eigen beoordeling te maken, nadat de regering en de Staten-Generaal in hun gezamenlijke hoedanigheid van wetgever reeds hebben vastgesteld dat een wet verenigbaar is met het internationale recht. De rechterlijke toetsing geldt ook thans alleen voor een ieder verbindende bepalingen. Aan andere geschreven en ongeschreven normen van internationaal recht mag de rechter niet toetsen, en evenmin mag hij de grondwettigheid of de billijkheid van wetten beoordelen. In de praktijk is dit nooit een bezwaar gebleken. Om deze reden wordt voorgesteld in de Grondwet op te nemen dat binnen de Nederlandse rechtsorde het oordeel van de wetgever omtrent de verenigbaarheid met het internationale recht definitief is. Dit wordt tot uitdrukking gebracht door wetgeving in formele zin uit te zonderen van de regel van artikel 94 van de Grondwet, en door aan artikel 93 een daartoe strekkend voorbehoud toe te voegen.

4.

Documenten

(14 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

2 17 maart 2017, brief houdende intrekking van een of meer wetsvoorstellen, 33359 R1986, nr. 9     KST333599
Brief lid / fractie; Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel
 
2 17 maart 2017, nota naar aanleiding van het verslag, 33359 R1986, nr. 8     KST333598
Nota naar aanleiding van het verslag
 
2 18 februari 2014, verslag, 33359 R1986, nr. 7     KST333597
Verslag
 
2 14 januari 2014, agenda procedurevergadering, 2013A04783    
Herziene agenda procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) donderdag 16 januari 2014 -
vergadering: 16 januari 2014
 
2 27 november 2013, memorie van toelichting, 33359 R1986, nr. 6    
Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk
 
2 27 november 2013, memorie van toelichting, 33359 R1986, nr. 6     KST333596
Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de afdeling Advisering van de Raad van State
 
2 27 november 2013, voorstel van wet, 33359 R1986, nr. 5    
Voorstel van Rijkswet zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk
 
2 27 november 2013, voorstel van wet, 33359 R1986, nr. 5     KST333595
Voorstel van rijkswet zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling Advisering van de Raad van State
 
2 27 november 2013, advies en reactie indiener(s), 33359 R1986, nr. 4    
Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en Reactie van de initiatiefnemer
 
2 27 november 2013, advies en reactie indiener(s), 33359 R1986, nr. 4     KST333594
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s); Advies Afdeling advisering Raad van State en reactie van de indiener
 
2 7 februari 2013, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, ...; 33359; ...     HTK20122013-2-6
Lijst van ingekomen stukken (woensdag 19 september 2012) -
vergadering: 19 september 2012
 
2 6 september 2012, memorie van toelichting, 33359 R1986, nr. 3     KST333593
Memorie van toelichting
 
2 6 september 2012, voorstel van wet, 33359 R1986, nr. 2     KST333592
Voorstel van rijkswet
 
2 6 september 2012, geleidende brief, 33359 R1986, nr. 1     KST333591
Geleidende brief
 

5.

Andere bronnen

6.

Over dit dossier

Dit parlementaire dossier is door PDC automatisch samengesteld en verrijkt en redactioneel gecheckt. Op basis van dezelfde methoden en technieken creëert PDC 24/7 actuele dossiers in de Parlementaire Monitor en in de EU Monitor. Met behulp van de monitoren volgt u Den Haag en Brussel op de voet of blikt u terug op eerdere besluitvorming. Neem contact op als u meer wilt weten over de parlementaire data van PDC of over een abonnement op een monitor.