Memorie van toelichting - Verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de verdediging

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt, dan wel uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 25a, vierde lid, onderdeel b, van de Wet op de Raad van State).

Met dit voorstel van Rijkswet wordt in verband met het bepaalde in artikel 137 van de Grondwet het voorstel tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de verdediging, vastgesteld bij Rijkswet van 9 maart 1994 (Stb. 172), met het oog op de tweede lezing daarvan opnieuw aanhangig gemaakt.

Voor de toelichting verwijzen wij naar de desbetreffende tussen de regering en de Staten-Generaal gewisselde stukken en de daarover in de beide kamers gevoerde beraadslagingen (Kamerstukken II 1993-1994, 23327(R 1438), Handelingen II 1993-1994, blz. 3333-3358, 3392-3409, 3498-3499 en 3691, Kamerstukken I 1993-1994, 23327(R 1438) (256 en 256a), Handelingen I 1993-1994, 1222-1236).

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, R. F. M. Lubbers De Minister van Binnenlandse Zaken, D. IJ.W. de Graaff-Nauta

De Mlnister van Defensie, A. L. ter Beek

De Minister van Justitie, A. Kosto

413939F ISSN0921 -7371 Sdu Uitgeverij Plantijnstraat 's-Gravenhage 1994

 
 
 

2.

Meer informatie