Gewijzigd amendement van het lid Jurgens C.S. ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 7 - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake veranderingen in de Grondwet

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Ontvangen 9 februari 1994

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel III wordt in artikel 137, vierde lid, de zinsnede «overwegen beide kamers het voorstel» vervangen door: overwegen beide kamers in tweede lezing het voorstel tot verandering, bedoeld in het eerste lid.

Toelichting De huidige tekst van het vierde lid van artikel 137 geeft -zonder dat dit bewust bedoeld kan zijn -niet aan welk «voorstel» na de ontbinding van de kamers een meerderheid van twee derden moet verwerven. Deze wetstechnische amendering wil voorzien in beschrijving van het in de bestaande Grondwetstekst ontbrekende deel van de herzieningsprocedure.

Jurgens Wiebenga Mateman Scheltema-de Nie J. T. van den Berg 411989F ISSN 0921 -7371 Sdu Uitgeveni Plantijnstraat 's-Gravenhage 1994

 
 
 

2.

Meer informatie