Amendement van het lid Jurgens - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake veranderingen in de Grondwet

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Ontvangen 9 februari 1994

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De considerans wordt vervangen door:

Alzo Wij in overweging genomen hebben dat er, mede gelet op de veranderde wijze van samenstelling van de Eerste Kamer als gevolg van de algehele grondwetsherziening van 1983, grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake veranderingen in de Grondwet;.

Toelichting Dit amendement strekt er toe om, in overeenstemming met het motiveringsbeginsel, in de beweegreden van het wetsvoorstel op althans minimale wijze het motief aan te geven dat aan indiening (en aanvaarding -de Staten-Generaal beslissen immers ook over de considerans) van dit wetsvoorstel ten grondslag ligt.

Jurgens

«11989 -F ISSN 0921 -7371 Sdu Uitgeverij Plontijnstraat 's-Gravanhage 1994

 
 
 

2.

Meer informatie